Сопственост на Банка

fetaured

Деловен простор и гаражи во Скопје

 • Опис на недвижен имот: деловен простор со површина од 41м2 и гаражи со вкупна површина од 93м2, во Скопје
 • Адреса: Црвена Вода 8
 • Број на Имотен лист: Имотен лист број 48733 за КО Центар 1 и Имотен лист број 108093 за КО Центар 1
 • Лице за контакт: Александар Цветковски, телефон: 02 3286158, e-mail: prodazba@unibank.com.mk
fetaured

Деловен простор во Скопје

Деловен простор во Скопје

 • Опис на недвижен имот: деловен простор, во центарот на Скопје
 • Адреса: адвокатска уличка, Скопје
 • Број на Имотен лист: Имотен лист број 47401 за КО Центар 1
 • Квадратура на недвижниот имот: со површина од 50м2 и 53м2
 • Заложно право или други товари на имот: Нема
 • Носител на правото на сопственост и други стварни права: УНИБанка АД Скопје
 • Лице за контакт: Александар Цветковски, 02 3286158, prodazba@unibank.com.mk

Индивидуален станбен објект-куќа во Гостивар

 • Опис на недвижниот имот: Индивидуален станбен објект-куќа во Гостивар
 • Адреса:Б.Ѓиноски
 • Број на Имотен лист: 6229 за КО Гостивар 2
 • Квадратура на недвижниот имот: Индивидуален станбен објект-куќа во Гостивар ул.Б.Ѓиноски, со катност ПО+ПР+К1+К2 со вкупна површина од 234м2 и земјиште со вкупна површина од 219м2
 • Заложно право или други товари на имот: Нема
 • Носител на правото на сопственост и други стварни права: УНИБанка АД Скопје
 • Лице за контакт: Филип Пановски, 02 3286043, prodazba@unibank.com.mk, 042 272-424
 • Цена:11.270542 денари

1/2 идеален дел од куќа во Свети Николе

 • Опис на недвижниот имот: 1/2 идеален дел од куќа во Свети Николе
 • Адреса: М.Тито бр.78, Св. Николе
 • Број на Имотен лист: 1476 за КО Св.Николе+гр
 • Квадратура на недвижниот имот: приземје + сутерен со вкупна површина од 53м2 и земјиште со право на користење со вкупна површина од 158 м2
 • Заложно право или други товари на имот: Нема
 • Носител на правото на сопственост и други стварни права: УНИБанка АД Скопје
 • Лице за контакт: Филип Пановски, 02 3286043, prodazba@unibank.com.mk
 • Цена:307.7 денари

Викенд куќа во с.Русиново - Суви Лаки

 • Опис на недвижниот имот: Викенд куќа во с.Русиново - Суви Лаки
 • Адреса:с.Русиново - Суви Лаки
 • Број на Имотен лист: 9015 за КО Русиново и 9000 за КО Русиново
 • Квадратура на недвижниот имот: со вкупна површина од 97 м2 и земјиште со вкупна површина од 622м2
 • Заложно право или други товари на имот: Нема
 • Носител на правото на сопственост и други стварни права: УНИБанка АД Скопје
 • Лице за контакт: Саветка Георгиева од Струмица, 034-329-470
 • Цена: 1 денари

Деловен простор со помошна просторија во Делчево

 • Опис на недвижниот имот: Деловен простор со помошна просторија во Делчево
 • Адреса: в.м.Индустриска
 • Број на Имотен лист: 13837 за КО Делчево и 14044 за КО Делчево
 • Квадратура на недвижниот имот: Кат 1 со вкупна површина од 146м2 и 402/980 идеален дел од земјиште со вкупна површина од 981м2
 • Заложно право или други товари на имот: Нема
 • Носител на правото на сопственост и други стварни права: УНИБанка АД Скопје
 • Лице за контакт: Филип Пановски, 02 3286043, prodazba@unibank.com.mk
 • Цена: 2.463.526,00 денари

Магацин во с.Октиси, Струга

 • Опис на недвижниот имот: Магацин во с.Октиси, Струга
 • Адреса: с.Октиси
 • Број на Имотен лист: 2900 за КО Октиси
 • Квадратура на недвижниот имот: приземје+кат 1+мансарда со вкупна површина од 640 м2 и земјиште со вкупна површина од 641 м2
 • Заложно право или други товари на имот: Нема
 • Носител на правото на сопственост и други стварни права: УНИБанка АД Скопје
 • Лице за контакт: Филип Пановски, 02 3286043, prodazba@unibank.com.mk
 • Цена: 6.154.000,00 денари

Деловен простор во Гевгелија

 • Опис на недвижниот имот: Деловен простор во Гевгелија
 • Адреса: Маршал Тито бр.63
 • Број на Имотен лист: 5632 КО Гевгелија
 • Квадратура на недвижниот имот: со површина од 40м2
 • Лице за контакт: Александар Цветковски, телефон: 02 3286158, e-mail: prodazba@unibank.com.mk

Куќа со земјиште во Гевгелија

 • Опис на недвижниот имот: Куќа со земјиште во Гевгелија
 • Адреса: Загребска бб, Гевгелија
 • Број на Имотен лист: 211 КО Гевгелија и 7588 КО Гевгелија
 • Квадратура на недвижниот имот: со површина од 426м2 и земјиште со вкупна површина од 355м2
 • Лице за контакт: Александар Цветковски, телефон: 02 3286158, e-mail: prodazba@unibank.com.mk,

Извршител

fetaured

Земјиште во с.Сушица, Струмица

 • Опис на недвижниот имот: земјиште во с.Сушица, Струмица
 • Адреса:  
 • Број на Имотен лист: 2083 за КО Сушица
 • Квадратура на недвижниот имот: земјиште со вкупна површина од 17020м2
 • Лице за контакт: Александар Чамовски од Струмица, 034-609-400
fetaured

Деловен простор во градба со земјиште во с.Градско Балдовци, Струмица

 • Опис на недвижниот имот: Деловен простор во градба со земјиште во с.Градско Балдовци, Струмица
 • Адреса:  Градско Балдовци
 • Број на Имотен лист: 1202 за КО Градско Балдовци
 • Листа за прдбележување на градба: 15856 за КО Градско Балдовци
 • Квадратура на недвижниот имот: со катност приземје+кат 1 со вкупна површина од 2742м2 и земјиште со вкупна површина од 12325м2
 • Лице за контакт: Александар Чамовски од Струмица, 034-609-400
fetaured

Стан во Кочани

 • Опис на недвижниот имот: Стан во Кочани
 • Адреса:  ул.Маршал Тито бр.97
 • Број на Имотен лист: 19085 за КО Кочани
 • Квадратура на недвижниот имот: кат 4 со вкупна површина од 53м2
 • Лице за контакт: Горан Манојлов од Кочани, 033-276-500
fetaured

Деловен простор со земјиште во Кочани

 • Опис на недвижниот имот: Деловен простор-хала со земјиште во Кочани
 • Адреса:  Белски Дол
 • Број на Имотен лист: 19085 за КО Кочани
 • Квадратура на недвижниот имот: со катност приземје со вкупна површина од 1242м2 и земјиште со вкупна површина од 4067м2
 • Лице за контакт: Горан Манојлов од Кочани, 033-276-500
fetaured

Куќа со деловен простор и земјиште во Гостивар

 • Опис на недвижниот имот: Индивидуален станбен објект-куќа со деловен простор и земјиште во Гостивар
 • Адреса:  Б.Кидрич
 • Број на Имотен лист: 1522 за КО Гостивар 2
 • Квадратура на недвижниот имот: со катност ПО+приземје+К1+К2+К2+МА со вкупна површина од 405м2 и земјиште со вкупна површина од 151м2
 • Лице за контакт: Александар Кузмановски од Гостивар, 042-272-424
fetaured

Куќа со земјиште во Скопје

 • Опис на недвижниот имот: Индивидуален станбен објект-куќа во Скопје
 • Адреса:  Г.Радомир
 • Број на Имотен лист: 57018 за КО Кисела Вода 2 и 3496 за КО Кисела Вода 2
 • Квадратура на недвижниот имот: со катност приземје+К1 со вкупна површина од 82м2 и земјиште со вкупна површина од 133м2
 • Лице за контакт: Кети Арсова од Скопје, 2457-705
fetaured

Земјиште-шуми во Берово Куќа со деловен простор во Берово

 • Опис на недвижниот имот:Земјиште-шуми во Берово Куќа со деловен простор во Берово
 • Адреса: Берово
 • Број на Имотен лист: 1621 за КО Берово
 • Квадратура на недвижниот имот: Куќа со деловен простор во Берово на ул.Сремска, со катност приземје+сутерен+мансарда со вкупна површина од 325м2 и земјиште со вкупна површина од 507м2
 • Лице за контакт: Горан Манојлов од Кочани, 033 276-500
fetaured

Деловен објект во с.Корошишта, Струга Индивидуален станбен објект-куќа во с.Корошишта, Струга

 • Опис на недвижниот имот: ЗДеловен објект во с.Корошишта, Струга Индивидуален станбен објект-куќа во с.Корошишта, Струга
 • Адреса:с.Корошишта
 • Број на Имотен лист: 100051 за КО Корошишта Џепин / 448 за КО Корошишта Џепин
 • Квадратура на недвижниот имот: со катност приземје+мезанин со вкупна површина од 721м2 и земјиште под зграда со површина од 672м2
 • Лице за контакт: Гордана Џутеска од Охрид, 046 550 076
ova mozda treba da nosi na forma za appliciranje za e banking idk bash