Физички ПОС Терминали

ФИЗИЧКИ ПОС ТЕРМИНАЛИ

Овозможете им на Вашите клиенти алтернативени канали на плаќање!
УНИБанка АД Ви нуди можност за поставување на бесконтактни ПОС терминали во Вашите продажни објекти, кои што овозможуваат плаќање со сите продукти на домашни и меѓународни дебитни и кредитни картички од брендот Mastercard® и Visa®, како и DinersClub картички.
Можност да понудите нови можноси и поволности на своите клиенти:
 • Удобност при плаќање, без да носат готовина со себе;
 • Брзина и едноставност при бесконтактно плаќање;
 • Безбедност и сигурност;
 • Плаќање на рати.
Работите лесно, удобно и сигурно:
 • Создавате дополнителна удобност на своите клиенти;
 • Создавате услови за сигурни и гарантирани плаќања;
 • Минимизирање на можноста од грешки, како резултат на броење готовина и враќање на кусур/остаток;
 • Намалување на трошоци за уплата на готовина во експозитура;
 • Можност за сторнирање на плаќањата, веднаш;
 • Зголемена продажба;
 • Задоволни потрошувачи;
 • Брза и безбедна услуга.
Модерни ПОС терминални:
 • Бесплатно аплицирање и инсталирање;
 • Високо специјализиран кадар за континуирана обука и посета на локации;
 • Бесплатна техничка поддршка 24/7;
 • Бесплатно обезбедување на рекламен материјал.
Специјални финансиски услови:
 • Бесплатно отворање на платежна сметка во УНИБанка;
 • Пониски провизии за одржување на платежната сметка со вклучена услуга за електронско и мобилно банкарство;
 • Бесплатно издавање на бизнис дебитна картичка поврзана на платежната сметка за ПОС терминали;
 • Префрлањето на средствата по основ на ПОС трансакции намалени за договорената провизија е до 24 часа од денот на реализирање на трансакцијата, односно првиот работен ден после денот на реализирање на трансакциите;
 • Извештаи за реализирани ПОС трансакции, согласно потребите на клиентите.
Потребни документи за инсталирање на ПОС терминал
 • Барање за ПОС терминал;
 • Прашалник за трговец;
 • Тековна состојба не постара од 3 (три) месеци;
 • ЗП образец;
 • Заклучен лист
  • За клиенти кои аплицираат во период од 15.03 до 31.08 во тековната година - заклучен лист за претходен пресметковен период 31.12 претходната година.
  • За клиенти кои аплицираат во период од 01.09 тековната до 14.03 следната година - заклучен лист со 30.06 од тековната година;

ОПШТИ УСЛОВИ НА УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОС ТЕРМИНАЛ ПРИ ПЛАЌАЊА СО КАРТИЧКА

Се применуваат од 20.05.2024
ОПШТИ УСЛОВИ НА УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОС ТЕРМИНАЛ ПРИ ПЛАЌАЊА СО КАРТИЧКА

ПЛАЌАЊЕ ДО 48 РАТИ БЕЗ КАМАТА СО КРЕДИТНИ КАРТИЧКИ ИЗДАДЕНИ ОД УНИБАНКА АД
УНИБанка АД нуди можност на своите клиенти корисници на ПОС терминали за плаќање на РАТИ БЕЗ КАМАТА со кредитни картички издадени од Банката.
Со Mastercard и Visa кредитните картички на УНИБанка АД може да се плаќа на фиксен број рати (2, 3, 6, 12 т.е. до 48 рати), без камата, на продажните места со кои Банката има склучено договор.
Предности од услугата:
 • Трговецот веднаш без одложување ги добива средствата од реализираната продажба на рати:
 • Корисникот на картичката плаќа износ без дополнителен надомест. Вкупниот износ на средства од извршената трансакција ќе му достасува на рати и без камата за износот на недостасаните рати.
Продажните места коишто нудат можност за плаќање на рати без камата се достапни во на следниот линк.
Аплицирај онлajн
E-mail адреса за контакт: POS-helpdesk@unibank.com.mk
Поврзани линкови:
Електронска трговија (e commerce)

Виртуелни ПОС Терминали

ВИРТУЕЛНИ ПОС ТЕРМИНАЛИ

Виртуелни ПОС Терминали – Е-трговија (e commerce)
E-трговијата Ви овозможува продавање на Вашите производи/услуги преку интернет. Можност за плаќање со помош на платежни картички од брендот на Mastercard® и Visa®, како и DinersClub картички преку Вашата Интернет продавница.
Сервисот е така развиен, што на правните лица, клиенти на Банката им овозможува на безбеден и сигурен начин безготовинско плаќање, помагајќи им да се вклучат во современите светски текови, искористувајќи ги предностите на глобалниот светски пазар.
Предности од користење на е–commerce услугата:
 • Ниски трошоци за формирање и оддржување на Интернет продажното место во однос на класичното продажно место (не постои продавница во физичка смисла, оптимална количина на залиха, помал број на вработени и сл.);
 • Работење по принципот 24x7 (Интернет продажното место не е ограничено со работно време);
 • Достапност на производите/услугите до потрошувачите во целиот свет;
 • Cross-selling и поголема сегментација на пазарот;
 • Продавачот ќе биде идентификуван од страна на купувачот како лидер во примената на современата технологија.
Критериуми за реализација на e-commerce услугата
 • Клиентот да е правно лице;
 • да има отворено сметка во УНИ Банка;
 • да е корпоративен клиент на УНИ Банка (најмалку една година);
 • да достави Барање за инсталирање на виртуелен пос терминал во УНИ Банка, скенирано на е-маил или преку пошта.
Документација и потребни технички параметри за реализација на е-commerce услугата
За целосна и успешна реализација на услугата, потребно е да се обезбедат определени техничките параметри на web страната и определени документите, кои што следуваат во прилог.

ОПШТИ УСЛОВИ НА УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВИРТУЕЛЕН ПОС ТЕРМИНАЛ ПРИ ОНЛАЈН ПЛАЌАЊА СО КАРТИЧКА

Се применуваат од 20.05.2024
ОПШТИ УСЛОВИ НА УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВИРТУЕЛЕН ПОС ТЕРМИНАЛ ПРИ ОНЛАЈН ПЛАЌАЊА СО КАРТИЧКА

ova mozda treba da nosi na forma za appliciranje za e banking idk bash