Како субјекти на лични податоци, Банката го овозможува користењето и го гарантира почитувањето на Вашите права кои се однесуваат на:
  • Ваше информирање при прибирање на личните податоци;
  • правото на пристап до Вашите лични податоци;
  • правото на исправка на Вашите лични податоци;
  • правото на бришење на Вашите лични податоци;
  • правото на ограничување на обработката на Вашите лични податоци;
  • правото на преносливост на податоците;
  • правото на приговор; и
  • правото на заштита против автоматско донесување на поединечни одлуки, вклучувајќи и профилирање.
Правото на приговор и другите Ваши права гарантирани со Законот за заштита на личните податоци може да се остваруваат таму каде што е обезбедено преку автоматски средства со користење на технички спецификации од страна на Банката или со адресирање на приговорот/барањето во писмена или електронска форма согласно закон до:
УНИБанка АД Скопје
Ул. Максим Горки бр.6
1000, Скопје, Република Северна Македонија
или до:
Офицер за заштита на лични податоци
Ул. Максим Горки бр.6
1000, Скопје, Република Северна Македонија,
E-mail: zlp@unibank.com.mk
Апликациите My Unibank и UNI Tоken стануваат една апликација - My Unibank.
Новата апликација My Unibank поддржува и скенирање на QR код за најава и потпишување на налози и документи и на web апликацијата на Банката и на мобилната апликација.
Не сме забравиле и на Вашата сигурност
Имате различни опции за да изберете лимити на трансакциите и приспособувања за безбедност, како што се должината на сесијата, политика на потврдување и друго.
Барањата се евидентираат и управуваат од страна на лице задолжено од Банката за заштита на личните податоци.
Документи
На линковите подолу се поставени документи за остварување на правата на субјектите на личните податоци и документи од информативен карактер поврзани со регулативата за заштита на лични податоци:
Контакт податоци за Офицер за заштита на личните податоци

zlp@unibank.com.mk

тел: 02 3060079

ova mozda treba da nosi na forma za appliciranje za e banking idk bash