Детско штедење

Карактеристики на депозитниот продукт:

 • Клиенти: наменет за малолетни лица - деца до 18 годишна возраст 
 • Отварање на депозитот: депозитот може да го отвори еден законски застапник (родител или старател) 
 • Валути: денари и евра;
 • Рочности: 24 , 36, 48 и 60 месеци;
 • Тип на каматна стапка: фиксна - непроменлива до истекот на рокот; 
 • Начин на исплата на камата: декурзивна - по истекот на рочноста;  
 • Дополнителни уплати: мoжност за дополнителни вложувања во секое време. Истите можат да ги вршат и трети лица; 
 • Преорочување: при доспевање депозитот автоматски се преорочува под моментално важечките услови; Депозитот не се преорочува по автоматизам на датумот на доспевање, доколку малолетното лице во меѓувреме стане полнолетно лице; 
 • Делумно повлекување: не е дозволено; 
 • Раскинување на депозитот: Дозволено е од страна на Депонентот (малолетното лице) по наполнување 18 години. 
 • Депозитот може да се раскине во целост и од страна на законскиот застапник (пред наполнување 18 години на детето), единствено со документ од Центарот за социјални работи или со правосилна судска пресуда.

Предности на депозитниот продукт:

 • Стабилност на идните приходи – фиксната каматна стапка нуди гарантирани приходи до истекот на рокот;
 • Нема ограничување во износот и бројот на дополнителните вложувања на депозитот;
 • Можност за избор на најсоодветена рочност и валута;
 • Високи приходи – конкурентните каматни стапки нудат атрактивни приходи по камата;
 • Сигурност – депозитите се осигурани во Фондот за осигурување на депозити. 

Каматни стапки

рок

24 месеци

36 месеци

48 месеци

60 месеци

ДЕНАРИ

2,30%

2,60%

2,70%

3,00%

ЕВРА 1,20% 1,40% 1,60% 1,80%

Потребни документи:

 • Документ за идентификација на законскиот застапник (важечка лична карта или пасош);
 • Извод од Матична книга на родените за малолетното лице (за родител) или решение од надлежен орган (за старател).