ПРАВНИ ЛИЦA
ПЛАЌАЊА ВО ЗЕМЈАТА

6.1.

Услуги на правни лица

6.1.1.

Налози по МИПС

90,00 мкд

6.1.2.

Налози по КИБС

 

а)

до 10.000,00 мкд

12,00 мкд

б)

над 10.001,00 мкд

17,00 мкд

6.1.3.

Налози преку интерен клиринг

 

а)

до 10.000,00 мкд

8,00 мкд

б)

над 10.001,00 мкд

12,00 мкд

в)

кон банката

без надомест

6.1.4.

Плата со ПП53/ цена по поединечен налог

 

а)

Интерни

3,00 мкд

б)

КИБС

11,00 мкд

в)

МИПС

80,00 мкд

6.1.5.

Месечен надомест

0,00 мкд

24

Надоместоци за користење на услугата електронско банкарство

24.1

Регистрација и користење на електронско банкарство

 без провизија

24.2

Токен за ел.банкарство – рок за издавање 3 дена

 2.500,00 мкд

24.3

Токен за ел.банкарство – рок за издавање 1 ден

3.000,00 мкд

24.4

Обновување на дигитален сертификат за клиенти кои не реализирале трансакција преку ел.банкарство во последната година

Согласно т.бр. 7.3.5. плус 2.000,00 мкд

24.5

Обнова на дигитален сертификат

 

a)

со период на важност од една година

1.500,00 мкд

б)

со период на важност од две години

2.000,00 мкд

24.6

Деблокада на дигитален сертификат

 300,00 мкд

24.7

Реиздавање на дигитален сертификат

 300,00 мкд

24.8

Поништување на дигитален сертификат

 600,00 мкд

24.9

Печатење на изводи во хартиена форма за корисници на ел.банкарство

50,00 мкд по извод

24.10

Регистрација и користење на мобилно банкарство

без провизија

24.11

Издавање на мобилен токен

без провизија


ПЛАЌАЊА СТРАНСТВО

5.1.

Плаќања-Носто дознаки

5.1.1.

во корист на сметка во Банката

0,15% мин. 500,00 мкд

5.1.2.

во корист на сметка во друга банка

до 0,30% мин. 500,00 мкд

a)

во корист на ПИБ АД Софија

до 0,25% мин. 500,00 мкд

5.1.3.

измена на инструкции

500,00 мкд

5.1.4.

SWIFT трошок

250,00 мкд

5.1.5.

Трошоци на странски банки

а)

SHA/BEN

соодветно на Тарифа т.5.1

б)

OUR

 

правни лица до 2.000,00 еур

20,00 еур во денарска противвредност по среден курс на НБРМ

 

правни лица над 2.001,00 еур

30,00 еур во денарска противвредност по среден курс на НБРМ

5.1.6

Враќање на прилив на барање на клиентот од времена сметка на клиентот

до 0,30% мин. 500,00 мкд

5.2.

Условени дознаки

5.2.1.

Условени дознаки

0,40% мин. 500,00 мкд

5.3.

Наплати - Лоро дознаки

5.3.1.

од странска банка

до 0,10% мин. 300,00 мкд

5.3.2.

од домашна банка

до 0,10% мин. 300,00 мкд

a)

сопствени девизи од друга домашна банка

без провизија

5.3.3.

од девизна сметка во Бнаката - интерен промет

0,10% мин. 300,00 мкд

5.3.4.

во корист на резидент - клиент на друга домашна банка

 

a)

до 1.500,00 Евра

180,00 мкд

б)

од 1.500,00-30.000,00 Евра

0,10%

в)

над 30.000,00 Евра

1.800,00 мкд

5.3.5.

мкд прилив за резидент од нерезидент преку мкд сметката на УНИБанка

0,1% мин.100,00 мкд

5.3.6

Нераспределен девизен прилив во предвидениот законски рок

300,00 мкд

5.3.7

Пренос на прилив на исплатна банка во РМ (SHA)

 

а)

до 5.000 еур

615,00 мкд

б)

од 5.000 -10.000 еур

915,00 мкд

в)

над 10.000 еур

0,1% мин. 915,00 мкд макс. 6.000,00 мкд

5.4.

Останати услуги во ПП во странство

5.4.1.

Канселирање на плаќање по барање на клиент

500,00 мкд + стварни трошоци

5.4.2.

Итно плаќање

0,05% мин. 200,00 мкд

a)

Итно плаќање кон ПИБ-Софија (низ системот ПИБ-УНИБанка)

без провизија

5.4.3.

Истраги во странство на барање на клиент

а)

по ностро дознаки

1.200,00 мкд + стрварни трошоци

б)

по лоро дознаки

1.200,00 мкд

5.4.4.

Изготвување со кредитни пријави - известувач клиент на Банката

4.000,00 мкд + ДДВ

5.4.5.

Реализација по кредитни пријави - известувач клиент на Банката

500,00 мкд + ДДВ

5.4.6.

Грешен и непостоечки IBAN

500,00 мкд

5.4.7.

Враќање на прилив по рекламација од Банката

20,00 ЕУР

5.4.8

Изработка на работен текст на акредитив/гаранција – се наплаќа само во случај да не се издаде инструментот

1.000,00 мкд


Физички лица

15.1

ПЛАЌАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА

 

15.1.1

Интерни плаќања

Без провизија

15.1.2

МИПС

100,00 мкд

15.1.3

КИБС плаќања

10,00 мкд

15.2

ПЛАЌАЊЕ ВО СТРАНСТВО

 

 

15.2.1.1

Приливи по основ на плата и пензија

Без провизија

15.2.1.2

Приливи по други основи

0,1% мин. 300,00 мкд

15.2.2.1

Интерни плаќања

 

0,15% мин. 500,00 мкд

15.2.2.2

Меѓубанкарски плаќања

BEN/SHA

0,30% мин. 500,00 мкд

 

 

OUR

+ 15 еур до 2.000,00 еур
+ 25 еур од 2.001,00 еур

15.2.2.3

SWIFT

 

250,00 мкд

15.2.2.4

Измена на инструкции

 

500,00 мкд

15.2.2.5

Итно плаќање (валута Т+0)

 

0,05% мин 200,00 мкд

18

ОСТАНАТИ ПРОВИЗИИ

 

18.15

Регистрација и користење на електронско банкарство

Без провизија

18.16

Регистрација и користење на мобилно банкарство

Без провизија

18.17

Мобилен Токен UNI Token

Без провизија

18.18

Реиздавање и Деблокада на ПИН на Мобилен Токен UNI Token и Реиздавање на лозинка за ел.банкарство

300,00 мкд