Депозит Фикс

Карактеристики на  депозитен продуктот: 

 • За клиенти: физички и правни лица- резиденти и нерезиденти;
 • Тип на каматна стапка: фиксна - непроменлива до истекот на рокот;
 • Валути: денари, евра и долари;
 • Рочности: 1,3 6, 12, 24 и 36 месеци;
 • Начин на исплата на камата: декурзивна и месечна; 

Предности на  депозитниот продукт: 

 • Стабилност на идните приходи – фиксната каматна стапка нуди гарантирани приходи до истекот на рокот;
 • Можност за избор на клиентите на најсоодветена рочност, валута и начин на исплата на камата;
 • Нема ограничување на износот на депозит кој клиентот сака да го орочи;
 • Високи приходи – конкурентните каматни стапки нудат атрактивни приходи по камата;
 • Сигурност – депозитите се осигурани во Фондот за осигурување на депозити.
 • Можност за зголемување на основниот влог преку дополнително вложување се до истекот на рокот на депозитот.

Фиксни каматни стапки на депозити на нефинансиски правни лицаИсплата на камата по истекот на рочноста
рок
1 месец
3 месеци
6 месеци
12 месеци
24 месеци
36 месеци
ДЕНАРИ
0,20% 0,40% 0,90% 1,60% 2,00% 2,50%
ЕВРА
0,05% 0,30% 0,60% 0,90% 1,10% 1,30%
ДОЛАРИ
0,01% 0,05% 0,10% 0,15% 0,20% 0,30%

 

Месечна исплата – штедење со исплата на камата секој месец
рок 3 месеци 6 месеци 12 месеци 24 месеци 36 месеци
ДЕНАРИ 0,30% 0,70% 1,40% 1,80% 2,30%
ЕВРА 0,10% 0,40% 0,70% 1,00% 1,20%
ДОЛАРИ 0,03% 0,08% 0,13% 0,18% 0,25%