Депозит Фикс

Карактеристики на  депозитен продуктот: 

 • За клиенти: физички и правни лица- резиденти и нерезиденти;
 • Тип на каматна стапка: фиксна - непроменлива до истекот на рокот;
 • Валути: денари, евра и долари;
 • Рочности: 1,3 6, 12, 24 и 36 месеци;
 • Начин на исплата на камата: декурзивна и месечна; 

Предности на  депозитниот продуктот:

 • Стабилност на идните приходи – фиксната каматна стапка нуди гарантирани приходи до истекот на рокот;
 • Можност за избор на клиентите на најсоодветена рочност, валута и начин на исплата на камата;
 • Нема ограничување на износот на депозит кој клиентот сака да го орочи;
 • Високи приходи – конкурентните каматни стапки нудат атрактивни приходи по камата;
 • Сигурност – депозитите се осигурани во Фондот за осигурување на депозити. 
 • Можност за зголемување на основниот влог преку дополнително вложување се до истекот на рокот на депозитот.

Фиксни каматни стапки на депозити на физички лица

За висината на каматните стапки за депозити во ЕУР и МКД за погоренаведените рочности и износи под 5.000 ЕУР / 300.000 МКД, Ве молиме обратете се во најблиската Експозитура.