Депозит Фикс

Карактеристики на  депозитен продукт: 

 • За клиенти: физички и правни лица- резиденти и нерезиденти;
 • Тип на каматна стапка: фиксна - непроменлива до истекот на рокот;
 • Валути: денари, евра и долари;
 • Рочности: 1,3 6, 12, 24 и 36 месеци;
 • Начин на исплата на камата: декурзивна и месечна; 

Предности на  депозитниот продукт:

 • Стабилност на идните приходи – фиксната каматна стапка нуди гарантирани приходи до истекот на рокот;
 • Можност за избор на клиентите на најсоодветена рочност, валута и начин на исплата на камата;
 • Нема ограничување на износот на депозит кој клиентот сака да го орочи;
 • Високи приходи – конкурентните каматни стапки нудат атрактивни приходи по камата;
 • Сигурност – депозитите се осигурани во Фондот за осигурување на депозити. 
 • Можност за зголемување на основниот влог преку дополнително вложување се до истекот на рокот на депозитот.

Фиксни каматни стапки на депозити на физички лица

  

Фиксни каматни стапки

 Исплата на камата по истекот на рочноста

Рок

1 месец 3 месеци 6 месеци 12 месеци 24 месеци

36 месеци

ДЕНАРИ

Со прилив 0,03% 0,30% 0,75% 1,50% 2,20% 2,50%
Без прилив 0,55% 1,10% 1,80% 2,10%

ЕВРА

Со прилив 0,03% 0,10% 0,20% 1,00% 1,50% 1,75%
Без прилив 0,18% 0,60% 1,10% 1,35%

ДОЛАРИ

Со прилив 0,02% 0,05% 0,08% 0,20% 0,30% 0,50%
Без прилив 0,06% 0,18% 0,25% 0,45%

Месечна исплата на камата 

Рок 3 месеци 6 месеци 12 месеци 24 месеци 36 месеци

ДЕНАРИ

Со прилив 0,20% 0,55% 1,30% 2,00% 2,30%
Без прилив 0,35% 0,90% 1,60% 1,90%

ЕВРА

Со прилив 0,05% 0,15% 0,80% 1,30% 1,55%
Без прилив 0,13% 0,40% 0,90% 1,15%

ДОЛАРИ

Со прилив 0,03% 0,06% 0,15% 0,25% 0,35%
Без прилив 0,04% 0,13% 0,20% 0,30%