Банкарска гаранција на физичко лице

Износ Административни трошоци за разгледување
и обработка на барање за пласман
Надомест за одобрување  на пласман
До 100.000 еур 20 еур Од 0,20% месечно или минимум 20 еур
До 6.150.000 мкд 1.230 мкд Од 0,20% месечно или минимум 1.200 мкд