ОГЛАС за продажба на невижен имот на УНИБанка АД Скопје

 

р.бр. Опис на недвижниот имот Адреса Број на Имотен лист  Квадратура на недвижниот имот Владение Заложно право или други товари на имото Носител на правото на сопственост и други стварни права Цена Лице за контакт
1 Магацин во с.Октиси-Струга. с.Октиси 2900 за КО Октиси ПР+К1+МА со вкупна површина од 640 м2 и земјиште со вкупна површина од 641 м2. НЕ НЕ УНИ Банка АД Скопје 6.154.000,00 Филип Пановски, телефон 02 3286043 e-mail: prodazba@unibank.com.mk
2 Деловни објекти во  с. Порој-Тетово с.Порој 1330 КО Порој Приземје со површина 189 м2. ДА НЕ УНИ Банка АД Скопје 615.400,00 Филип Пановски, телефон 02 3286043 e-mail: prodazba@unibank.com.mk
3 1/2 идеален дел од куќа во Скопје. ул.47 бр.7А, Скопје 96880 за КО Центар 1 ПР+к1 со вкупна површина од 120м2. НЕ НЕ УНИ Банка АД Скопје 923.100,00 Филип Пановски, телефон 02 3286043 e-mail: prodazba@unibank.com.mk
4 1/2 идеален дел од куќа во Свети Николе. ул.М.Тито бр.78, Св. Николе 1476 за КО Св.Николе+гр ПР+СУ со вкупна површина од 53м2 и земјиште со право на користење со вкупна површина од 158 м2 НЕ НЕ УНИ Банка АД Скопје 307.700,00 Филип Пановски, телефон 02 3286043 e-mail: prodazba@unibank.com.mk
5 Ниви в.м.Тренкалак в.м.Балабаница, в.м.Шамак 579 за КО Свидовица, 16385 за КО Куклиш-вон гр.  земјиште на КП.бр.553 со површина од 1062м2, земјиште на КП.бр.1203 со површина од 1539м2 и земјиште на КП.бр.2207м2 со површина од 1542м2 ДА НЕ УНИ Банка АД Скопје 123.080,00 Филип Пановски, телефон 02 3286043 e-mail: prodazba@unibank.com.mk
6 Куќа со деловен простор во Неготино. ул.А.Пеган, Неготино 981 за КО Неготино ПР+К1+СУ со вкупна површина од 258 м2 и земјиште со вкупна поврпина од 214 м2. ДА НЕ УНИ Банка АД Скопје 3.261.620,00 Филип Пановски, телефон 02 3286043 e-mail: prodazba@unibank.com.mk
7 Станбено-деловен објект во с.Здуње, Гостивар. в.м.Млаки 513 за КО Здуње ПР+к1 со вкупна површина 278 м2 и земјиште со вкупна површина од 533 м2. ДА НЕ УНИ Банка АД Скопје 6.154.000,00 Филип Пановски, телефон 02 3286043 e-mail: prodazba@unibank.com.mk
8 Деловен простор во Штип. ул.Антон Панов 11765 за КО Штип 2 и 11774 за КО Штип 2 ПО+ПР со вкупна површина од 106 м2. ДА НЕ УНИ Банка АД Скопје 2.030.820,00 Филип Пановски, телефон 02 3286043 e-mail: prodazba@unibank.com.mk
9 Деловен простор во Тетово.  в.м.Град Тетово 34354 за КО Тетово-2 и 35074 за КО Тетово-2 ПО+ПР со вкупна површина од 355м2. ДА НЕ УНИ Банка АД Скопје 9.846.400,00 Филип Пановски, телефон 02 3286043 e-mail: prodazba@unibank.com.mk
10 Деловен простор во Тетово.  в.м.Кљуково 34789 за КО Тетово-2 ПО+ПР со вкупна површина од 349м2. ДА НЕ УНИ Банка АД Скопје 10.154.100,00 Филип Пановски, телефон 02 3286043 e-mail: prodazba@unibank.com.mk
11 Деловен простор со помошна просторија во Делчево. в.м.Индустриска 13837 за КО Делчево и 14044 за КО Делчево Кат 1 со вкупна површина од 146м2 и 402/980 идеален дел од земјиште со вкупна површина од 981м2. ДА НЕ УНИ Банка АД Скопје 2.463.526,00 Филип Пановски, телефон 02 3286043 e-mail: prodazba@unibank.com.mk

ОГЛАС за продажба на подвижни предмети на УНИБанка АД Скопје

Реден број Опис на движниот имот Адреса Опфат на движниот имот што се продава Старост Заложно право или други товари на движниот имот Цена Лице за контакт
1 2 3 4 5 6 7 8

 

Продажба на недвижен имот со заложно право-преку Извршител

 

1.Индивидуален станбен објект-куќа во Гостивар, со катност ПО+ПР+К1+К2 со вкупна површина од 234м2 и земјиште со вкупна површина од 219м2. Извршител Александар Кузмановски од Гостивар. тел.042-272-424

2.Индивидуален станбен објект-куќа со деловен простор во Вевчани на КП.бр.818, со катност ПР+К1+ПК со вкупна површина од 253м2 и земјиште на КП.бр.818 со вкупна површина од 219м2, како и помошни згради на КП.бр.1263 со катност ПР+К1 со вкупна површина од 66м2 и земјиште на КП.бр.1263 со вкупна површина од 472м2, земјиште-шума на КП.бр.1434 со површина од 453м2, кај извршител Елена Стрезоска од Охрид. тел.046-277-170

3.Индивидуален станбен објект-куќа во Горно Соње, Скопје, со катност ПО+ПР+К1 со вкупна површина од 214м2 и земјиште со вкупна површина од 860м2. Извршител Кети Арсова од Скопје. тел.2 457-705 

4. 5000/8041 идеален дел од земјиште за КО Забрачани со површина од 8073м2. Извршител Јане Митрески од Прилеп. тел.048-413- 900

5.Деловен простор во Дебар, со катност ПР+К со вкупна површина од 376м2. Извршител Елена Стрезоска од Охрид. тел.046 277-170

6.Деловен простор во Скопје, на МЕ со површина од 35м2. Извршител Кети Арсова од Скопје. тел.2 457-705 

7.Стан во Карпош-Скопје, на ПР+ПО со вкупна површина од 65м2. Извршител Кети Арсова од Скопје. тел.2 457-705 

8.Стан во Хром-Скопје, на кат 4+ПО со вкупна површина од 68м2. Извршител Кети Арсова од Скопје. тел.2 457-705 

9.Деловен објект со гаража во Тетово, со катност ПО+ПР+К1+К2 со вкупна површина од 593м2. Извршител Ванчо Марковски од Тетово. тел.044-335-118 

10.Дел од куќа со деловен простор и гаража во Кочани, со катност ПР+К1 со вкупна површина од 157м2 и земјиште со вкупна површана од 442м2. Извршител Горан Манојлов од Кочани. тел.033-276-500

11.Стан во Чаир-Скопје, на кат 3+ПО со вкупна површина од 59м2. Извршител Андреја Буневски од Скопје. тел.3 290-141

12.Земјиште во Берово, со вкупна површина од 45483м2. Извршител Горан Манојлов од Кочани. тел.033-276-500

13.Куќа со деловен простор во Берово, со катност ПР+СУ+МА со вкупна површина од 325м2 и земјиште со вкупна површина од 507м2. Извршител Горан Манојлов од Кочани. тел.033 276-500

14.Деловен објект во с.Корошишта, Струга, со катност ПР+МЕ со вкупна површина од 721м2 и земјиште под зграда со површина од 672м2. Извршител Гордана Џутеска од Охрид. тел.046-550-076

15.Индивидуален станбен објект-куќа во с.Корошишта, Струга, со катност ПО+ПР+МА со вкупна површина од 285м2 и земјиште со вкупна површина од 1441м2. Извршител Гордана Џутеска од Охрид. тел.046-550-076

16.Индивидуален станбен објект-куќа во с.Мала Речица, Тетово, со катност ПО+ПР+К1+К2 со вкупна површина од 472м2. Извршител Ванчо Марковски од Тетово. тел.044-335-118 

17.Деловен простор со помошна просторија во Ресен, со катност ПР+К1 со вкупна површина од 239м2 и земјиште со вкупна површина од 296м2. Извршител Николче Диневски од Битола. тел. 047-230-040

18.Индивидуален станбен објект-куќа во с.Царев Двор, Ресен, со катност ПР+К1 со вкупна површина од 140м2 и земјиште со вкупна површина од 601м2. Извршител Николче Диневски од Битола. тел.047-230-040

19.Земјите-овоштарници и нива во с.Царев Двор, Ресен, со вкупна површина од 20211м2. Извршител Николче Диневски од Битола. тел. 047-230-040

20.Индивидуален станбен објект-куќа во с.Царев Двор, Ресен, со катност ПР+К1 со вкупна површина од 153м2 и земјиште со вкупна површина од 440м2. Извршител Николче Диневски од Битола. тел. 047-230-040

21.Стан во Штип, на кат 4 со вкупна површина од 101м2. Извршител Станка Кулакова од Штип. тел.032-397-141 

22.Стан во Тетово, на кат 2 со површина од 79м2. Извршител Ванчо Марковски од Тетово. тел.044-335-118