Тарифа на надоместоци и провизии за услуги од платен промет што ги врши УНИБанка АД Скопје

 

2.1. Отварање на сметка
2.1.1. отварање на сметка во мкд без провизија
2.1.2. отварање девизна сметка без провизија
2.1.3. отварање сметка на нерезидент без провизија
2.1.4. отварање на сметка денарска и девизна на физички лица без провизија
2.1.5. Отварање на наменска сметка согласно законската регулатива (нотари, извршители, игри на среќа) 200,00 мкд
2.1.6. Итно отварање на сметка (со генерирање на пратка во КИБС)
а) правни лица 200,00 мкд
б) физички лица 100,00 мкд
2.1.7 Итно отварање на сметка преку која се сервисира орочен депозит без провизија

2.2.

Водење на сметка

 

2.2.1.

Месечен надомест за одржување на сметка во мкд за правни лица

 

a)

сметка која има 1 извод месечно

15,00 мкд

б)

сметка која има до 2-10 изводи месечно

210,00 мкд

в)

сметка која има над 10 изводи месечно

600,00 мкд

2.2.2.

Месечен надомест за одржување на сметка во валута за правни лица

 

а)

сметка без месечен промет

без провизија

б)

сметка со реализиран промет

20,00 мкд

2.2.3.

Месечен надомест за одржување на сметка во мкд на физички лица

 

a)

сметка која има 1 извод месечно

15,00 мкд

б)

сметка која има од 2 до 5 изводи месечно

25,00 мкд

в)

сметка која има повеќе од 5 изводи месечно

30,00 мкд

2.2.4.

редовен извод на сметка

без провизија

2.2.5.

вонредно издавање на извод

50,00 мкд

2.2.6.

Месечен надомест за одржување на сметка во мкд на нерезиденти

 

a)

За правни лица

 

 

сметка која има 1 извод месечно

15,00 мкд

 

сметка која има повеќе од 1 извод месечно

300,00 мкд

б)

За физички лица

 

 

сметка која има 1 извод месечно

15,00 мкд

 

сметка која има повеќе од 1 извод месечно

100,00 мкд

2.2.7

Месечен надомест за одржување на сметка во валута за нерезиденти

 

а)

За правни лица

 

 

сметка без месечен промет

без провизија

 

сметка со реализиран промет

5 еур

б)

За физички лица

 

 

сметка без месечен промет

без провизија

 

сметка со реализиран промет

2 еур

2.2.8.

Барање за измена на податоци на сметката (статусни промени и спесимени на потписи)

 

а)

правни лица

200,00 мкд

б)

физички лица

100,00 мкд

2.2.9. Активирање на неактивна сметка 500,00 мкд еднократно
2.2.10

Надомест за одржување на неактивни сметки*

* Неактивна сметка е трансакциска сметка на која има износ еднаков или помал од 300 денари и притоа нема никакви операции по иницијатива или во корист на носителот на сметката за период поголем или еднаков од 24 месеци.

во висина на расположивото салдо по сметка, а макс. 300,00 мкд годишно

 

2.3. Затварање на сметка
2.3.1. затварање на сметка  во мкд по барање на клиентот правно лице 1.000,00 мкд
2.3.2. затварање на девизна сметка по барање на клиентот 200,00 мкд
2.3.3. затварање на сметка на физичко лице во мкд по барање 200,00 мкд
2.3.4. затварање на сметки согласно судско решение и решение за оставинска постапка макс. 1.000,00 мкд

 

3.1. Трансакции со ефектива во мкд
3.1.1. уплата на ефектива на сметка на клиентот  
a) до 11 часот без провизија
б) по 11 часот до 0,06% мин.20,00 мкд
3.1.2. исплата на ефектива од сметка на клиентот п.л до 0,35% мин. 50,00 мкд
3.1.3. трансакции со ефектива на сметка на физички лица
a) уплата без провизија
б) исплата  0,10% мин. 17,00 мкд
в) Исплата на ефектива од орочен депозит 
на денот на достасување или со најава од најмалку 2 дена без провизија
пред денот на достасување (раскинување на договор за депозит)  согласно точка 3.1.3. б)
3.1.4. Трансакции со ефектива во мкд на сметки на нерезиденти (правни и физички лица)
а) уплати (согласно законска регулатива) до 0,25% мин.500,00мкд
б) исплати до 0,35% мин.500,00мкд

 

3.2. Трансакции со ефективни странски средства
3.2.1. резиденти
а) уплати до 0,25% мин. 500,00 мкд
б) исплати до 0,35% мин.500,00мкд
3.2.2. резиденти - физички лица
а) уплати на сметка за плаќање без провизија
б) исплати на сметка за плаќање 0,35%  за износи над 5.000,00 Евра
в) Исплата на ефектива од орочен депозит
на денот на достасување или со најава од најмалку 2 дена без провизија
пред денот на достасување (раскинување на договор за депозит) 0,35%  за износи над 5.000,00 Евра
3.2.3. нерезиденти
а) уплати- освен уплати за орочени депозити 0,25% мин. 500,00 мкд
б) исплати до 0,35% мин.500,00мкд
в) Исплата на ефектива од орочен депозит
на денот на достасување или со најава од најмалку 2 дена без провизија
пред денот на достасување (раскинување на договор за депозит) 0,35%  за износи над 5.000,00 Евра
3.2.4. уплати за државјанство 50,00 мкд

 

3.3. Други трансакции со ефектива
3.3.1. проверка на исправност на банкнотите 100,00 мкд
3.3.2. замена на оштетени ефективни средства стварни трошоци

 

3.4. Купопродажба на странска ефектива
3.4.1. Купопродажба на странска ефектива без провизија

 

3.5. Продажба на ефектива на друга банка
3.5.1. Продажба на ефектива на домашна банка во девизи за трансфер во странска банка по договор
3.5.2. Размена на ефектива со домашна  банка во мкд 0,05%-0,18% на база на реципроцитет

 

Забелешки
1. Корекцијата на провизијата за исплатата на неколку поединечни налози кои го надминуваат лимитот по T.3.1.3. се пресметува на крајот на денот.
2. За исплата на износи над 1,0 мил. МКД или противвредност, задолжителна е предходна најава на исплатата од минимум 2 дена. За ненајавените износи при исплата, Банката наплаќа дополнителни 0,1 процентен поен од тарифата по соодветните тарифни броеви. Најавата не важи за исплата на орочените депозити на денот на достасување.
3. За уплата на износи над 1,0 мил. МКД или противвредност, во време после 14,00 часот во текот на денот, Банката наплаќа 0,1% провизија за уплатата.

 

4.1. Интерни плаќања во Банката 
4.1.1. Плаќање од сметка на ПЛ во корист на Банката и на сметка на друг клиент во Банката
а) налог до 10.000,00 денари 20,00 мкд
б) налог над 10.001,00 денари 30,00 мкд
в) налог доставен на медиум/плата 4,00 мкд
4.1.2. Плаќање на сметка од физичко лице  
а) налог кон УНИБанка  без провизија
б) налог кон п.л со кое банката има склучено договор (пр.режиски трошоци) без провизија
в) Налог на друга клиeнтска сметка во Банката (правно и физичко лице)  
  налог до 10.000,00 денари 15,00 мкд
  налог над 10.001,00 денари 25,00 мкд

 

4.2. Меѓубанкарски плаќања
4.2.1. Големо и итно плаќање преку MIPS од сметки на ПЛ
a) налог доставен на хартија 250,00 мкд
б) налог доставен на медиум/плата 100,00 мкд
4.2.2. Плаќање преку KIBS од сметка на ПЛ
a) налог до 10.000,00 денари 35,00 мкд
б) налог над 10.001,00 денари 45,00 мкд
в) налог доставен на медиум/плата 23,00 мкд
4.2.3. Меѓубанкарски плаќања од сметки на физички лица
a) плаќања преку MIPS 200,00 мкд
б) плаќања преку KIBS  
  налог до 10.000,00 денари 30,00 мкд
  налог над 10.001,00 денари 40,00 мкд

 

4.3.

Плаќање во готово од физички лица во корист на други сметки

4.3.1. Интерни плаќања
а) кон сметка на Банката 20,00 мкд
б) кон сметка на правни лица во Банката 35,00 мкд
в) кон сметка на физички лица во Банката 10,00 мкд
4.3.2. Меѓубанкарски плаќања преку MIPS 250,00 мкд
4.3.3. Меѓубанкарски плаќања преку KIBS
а) до 5.000,00 мкд 35,00 мкд
б) над 5.000,00 мкд 70,00 мкд

 

4.4.

Останати услуги во ПП во земјата

4.4.1.

Извршување на судски одлуки, извршни решенија и други налози за наплата

1.200,00 мкд

4.4.2.

Извршување на акцептен налог

200,00 мкд

4.4.3.

Блокада/деблокада/исправка на сметки согласно со закон

250,00 мкд - по ставка

4.4.4.

Специфични барања со испраќање пораки во MIPS

100,00 мкд + стварни трошоци

4.4.5.

Специфични барања со испраќање пораки во KIBS

100,00 мкд + стварни трошоци

4.4.6.

Каматна листа по судски одлуки, извршни решенија и други налози за наплата 

50,00 мкд по пресметка

4.4.7

Преглед за Управа за јавни приходи

150,00 мкд од извештај

4.4.8

Доставување податоци по барање на даночни извршители

 

a)

до 10 побарани податоци за ЕДБ/ЕМБГ

300,00 мкд

б)

од 11-100 побарани податоци за ЕДБ/ЕМБГ

600,00 мкд

в)

од 101-500 побарани податоци за ЕДБ/ЕМБГ

1.000,00 мкд

г)

над 500 побарани податоци за ЕДБ/ЕМБГ

1.500,00 мкд

4.4.9

Делумно извршување на Решение

 

а)

налог преку МИПС

250,00 мкд

б)

налог преку КИБС

100,00 мкд

4.4.10

Задолжница

 

а)

Извршување на задолжница

1.000,00 мкд

б)

Поднесување на задолжница за наплата (надоместокот за поднесување се наплаќа од доверителот, поднесител на задолжницата)

500,00 мкд

в)

Повлекување на задолжница од страна на доверителот (надоместокот за повлекување се наплаќа од доверителот)

500,00 мкд

4.4.11 Потврда со детали за блокади по сметка 500,00 мкд по потврда плус 50,00 по податок за поединечно решение
4.4.12 Враќање на примен налог до Извршител неправилно пополнет 400,00 мкд

 

4.5. Плаќања на нерезиденти
4.5.1. Мегубанкарски плаќања 0,15% мин. 150,00 мкд
4.5.2. Интерни плаќања 0,15% мин. 25,00 мкд

 

4.6. Плаќањe на резиденти во корист на нерезиденти
4.6.1. Меѓубанкарски плаќања 0,15% мин. 150,00 мкд
4.6.2. Интерни плаќања 0,15% мин. 100,00 мкд

 

5.1. Плаќања-Носто дознаки
5.1.1. во корист на сметка во Банката 0,15% мин. 500,00 мкд
5.1.2. во корист на сметка во друга банка до 0,30% мин. 500,00 мкд
a)  во корист на ПИБ АД Софија до 0,25% мин. 500,00 мкд
5.1.3. по налог на домашни физички лица 0,30% мин. 500,00 мкд
5.1.4. измена на инструкции 500,00 мкд
5.1.5. SWIFT трошок 250,00 мкд
5.1.6. Трошоци на странски банки
а) SHA/BEN соодветно на Тарифа т.5.1
б) OUR 
   правни лица до 2.000,00 еур 20,00 еур во денарска противвредност по среден курс на НБРМ
  правни лица над 2.001,00 еур 30,00 еур во денарска противвредност по среден курс на НБРМ
   физички лица до 2.000,00 еур 15,00 еур во денарска противвредност по среден курс на НБРМ
   физички лица над 2.001,00 еур 25,00 еур во денарска противвредност по средeн курс на НБРМ
5.1.7 Враќање на прилив на барање на клиентот од времена сметка на клиентот до 0,30% мин. 500,00 мкд

 

5.2. Условени дознаки
5.2.1. Условени дознаки 0,40% мин. 500,00 мкд

 

5.3. Наплати - Лоро дознаки
5.3.1. од странска банка до 0,10% мин. 300,00 мкд
5.3.2. од домашна банка до 0,10% мин. 300,00 мкд
a) сопствени девизи од друга домашна банка без провизија
5.3.3. од девизна сметка во Бнаката - интерен промет 0,10% мин. 300,00 мкд
5.3.4. во корист на резидент, физичко лице 0,1% мин.300,00 мкд макс.30.000,00 мкд (со исклучок на приливи по основ пензии и плати)
5.3.5. во корист на резидент - клиент на друга домашна банка  
a) до 1.500,00 Евра  180,00 мкд
б)  од 1.500,00-30.000,00 Евра  0,10%
в) над 30.000,00 Евра  1.800,00 мкд
5.3.6 мкд прилив за резидент од нерезидент преку мкд сметката на УНИБанка 0,1% мин.100,00 мкд
 5.3.7  Прилив на девизи по основ на пензии од домашни банки  50,00 мкд
5.3.8 Нераспределен девизен прилив во предвидениот законски рок 300,00 мкд
5.3.9 Пренос на прилив на исплатна банка во РМ (SHA)
а) до 5.000 еур 615,00 мкд
б) од 5.000 -10.000 еур 915,00 мкд
в) над 10.000 еур 0,1% мин. 915,00 мкд макс. 6.000,00 мкд

 

5.4. Останати услуги во ПП во странство
5.4.1. Канселирање на плаќање по барање на клиент 500,00 мкд + стварни трошоци
5.4.2. Итно плаќање 0,05% мин. 200,00 мкд
a) Итно плаќање кон ПИБ-Софија (низ системот ПИБ-УНИБанка) без провизија
5.4.3. Истраги во странство на барање на клиент
а) по ностро дознаки 1.200,00 мкд + стрварни трошоци
б) по лоро дознаки 1.200,00 мкд
5.4.4. Изготвување со кредитни пријави - известувач клиент на Банката 4.000,00 мкд + ДДВ
5.4.5. Реализација по кредитни пријави - известувач клиент на Банката 500,00 мкд + ДДВ
5.4.6. Грешен и непостоечки IBAN 500,00 мкд
5.4.7. Враќање на прилив по рекламација од Банката  20,00 ЕУР
5.4.8. Изработка на работен текст на акредитив/гаранција – се наплаќа само во случај да не се издаде инструментот 1.000,00 мкд

 

5.5. MoneyGram трансакции
5.5.1 Измени на податоци по MoneyGram трансакции 500,00 мкд
5.5.2 Тарифа MoneyGram   
a) 0.01 - 50.00 еур 430.00 мкд
б) 50.01-150.00 еур 810,00 мкд
в) 150.01-300.00 еур 950.00 мкд
г) 300.01 – 450.00 еур 1,250.00 мкд
д) 450.01 – 600.00 еур 1,860.00 мкд
ѓ) 600.01 – 750.00 еур 2,480.00 мкд
е) 750.01 – 900.00 еур 2,790.00 мкд
ж) 900.01 – 1,300.00 еур 3,720.00 мкд
з) 1,300.01 – 1,900.00 еур 5,580.00 мкд
ѕ) 1,900.01 – 2,500.00 еур 7,130.00 мкд

 

  Забелешки
1. Во случај кого лоро дознаката е со назнака "OUR", а странската банка има воведено лимитиран износ на провизија, разликата помеѓу висината на надоместокот предвиден со Тарифата и износот добиен од странската банка, Банката го наплаќа од сметката на клиентот.
2. SWIFT трошок (т 5.1.5) се наплаќа кај сите меѓубанкарски дознаки