ПРАВНИ ЛИЦA

2.  

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

  

2.1.

Отварање на сметка

МКД

Странска Валута

2.1.1.

Отварање на сметка

без провизија

без провизија

2.1.2.

Отварање на наменска сметка согласно законската регулатива (нотари, извршители, ...)

200 мкд

 

2.1.3.

Итно отварање на сметка (со генерирање на пратка во КИБС)

300 мкд

 

2.1.4.

Итно отварање на сметка преку која се сервисира орочен депозит

без провизија

без провизија

2.2.

Водење на сметка

МКД

Странска Валута

2.2.1.

Месечен надомест за одржување на сметка

а

 • сметка без месечен промет

без провизија

без провизија

б

 • сметка која има 1 извод месечно

90 мкд

50 мкд

в

 • сметка која има до 2-10 изводи месечно

290 мкд

50 мкд

г

 • сметка која има над 10 изводи месечно

790 мкд

50 мкд

2.2.2.

Барање за измена на податоци на сметката
(статусни промени и спесимени на потписи)

200 мкд

200 мкд

2.2.3.

Месечен надомест за одржување на сметка на куќен совет која има 1 и повеќе изводи

100 мкд

50 мкд

2.2.4.

Надомест за одржување на неактивни сметки*
* Неактивна сметка е трансакциска сметка на која има износ еднаков или помал од 300 денари и притоа нема никакви операции по иницијатива или во корист на носителот на сметката за период поголем или еднаков од 24 месеци.

во висина на расположивото салдо по сметка, макс. 300 мкд годишно

2.3.

Затварање на сметка

МКД

Странска Валута

2.3.1.

Затварање на сметка  по барање на клиентот

1.500 мкд

200 мкд

2.3.2.

Затварање на сметки согласно судско решение

макс. 1.500 мкд

макс. 200 мкд

 

3.  

ТРАНСАКЦИИ ВО ЕФЕКТИВА

 

3.1.

Трансакции со ефектива во мкд

МКД

Странска Валута

3.1.1.

Уплата на ефектива на сметка на клиентот

 

до 0,25% мин. 500 мкд 

а

 • до 12 часот

без провизија

 

б

 • по 12 часот

до 0,08% мин.50 мкд

 

3.1.2.

Исплата на ефектива од сметка на клиентот

до 0,45% мин. 200 мкд

до 0,50% мин. 600 мкд

3.2.

Други трансакции со ефектива

3.2.1.

Проверка на исправност на банкнотите

100 мкд

3.2.2.

Замена на оштетени ефективни средства

стварни трошоци

3.3.

Купопродажба на странска ефектива

3.3.1.

Купопродажба на странска ефектива

без провизија

3.4.

Продажба на ефектива на друга банка

3.4.1.

Продажба на ефектива на домашна банка во девизи за трансфер во странска банка

по договор

3.4.2.

Размена на ефектива со домашна  банка во мкд

0,05%-0,18% на база на реципроцитет

Забелешки

За уплата на износи над 1,0 мил. МКД или противвредност, во време после 14,00 часот во текот на денот, Банката наплаќа 0,1% провизија за уплатата.

 

4.   

ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА

4.1.

Интерни плаќања во Банката

Ел.Банкарство

Експозитура

4.1.1.

Интерни плаќања

а

 • налог до 10.000,00 денари

8 мкд

60 мкд

б

 • налог над 10.001,00 денари

12 мкд

60 мкд

в

 • налог на медиум/ПП53

Без провизија

Без провизија

4.1.2

Предвремено затварање долг по картичка

а

 • налог до 10.000,00 денари

Без провизија

60 мкд

б

 • налог над 10.001,00 денари

60 мкд

4.2.

Меѓубанкарски плаќања

Ел.Банкарство

Експозитура

4.2.1.

Плаќања преку МИПС

а

 - налог

100 мкд

250 мкд

б

 - налог на медиум/ПП53

80 мкд

100 мкд

4.2.2.

Плаќања преку КИБС

а

 - налог до 10.000,00 денари

12 мкд

60 мкд

б

 - налог над 10.001,00 денари

17 мкд

60 мкд

в

 - налог на медиум/ПП53

11 мкд

23 мкд

4.2.3.

Плаќања во корист на нерезиденти

а

 - интерни

-

0,15% мин. 100 мкд

б

 - меѓубанкарски

-

0,15% мин. 150 мкд

4.3.

Останати услуги во ПП во земјата

4.3.1.

Извршување на судски одлуки, извршни решенија и други налози за наплата

1.500 мкд

4.3.2.

Извршување на акцептен налог

200 мкд

4.3.3.

Блокада/деблокада/исправка

350 мкд - по ставка

4.3.4.

Каматна листа по судски одлуки, извршни решенија и други налози за наплата 

50 мкд по пресметка

4.3.5.

Делумно извршување на Решение

 

а

 - налог преку МИПС

250 мкд

б

 - налог преку КИБС

100 мкд

4.3.6.

Задолжница

 

а

 - извршување на задолжница

1.000 мкд

б

 - поднесување на задолжница за наплата (надоместокот за поднесување се наплаќа од доверителот, поднесител на задолжницата)

500 мкд

в

 - повлекување на задолжница од страна на доверителот (надоместокот за повлекување се наплаќа од доверителот)

500 мкд

4.3.7.

Специфични барања со испраќање пораки во MИПС

100 мкд + стварни трошоци

4.3.8.

Специфични барања со испраќање пораки во KИБС

100 мкд + стварни трошоци

4.3.9.

Преглед за Управа за јавни приходи

150 мкд од извештај

4.3.10.

Доставување податоци по барање на даночни извршители

 

а

 - до 10 побарани податоци за ЕДБ/ЕМБГ

300 мкд

б

 - од 11-100 побарани податоци за ЕДБ/ЕМБГ

600 мкд

в

 - од 101-500 побарани податоци за ЕДБ/ЕМБГ

1.000 мкд

г

 - над 500 побарани податоци за ЕДБ/ЕМБГ

1.500 мкд

4.3.11.

Потврда со детали за блокади по сметка

500 мкд по потврда плус 50 по податок за поединечно решение

4.3.12.

Враќање на примен налог до Извршител неправилно пополнет

400 мкд

4.3.13.

Извештај за солвентност

300 мкд

 

4.3.14.

Извештај за податоци по барање од нотар за водење на оставинска постапка

300 мкд

 

4.3.15.

Пресметка на камата по барање на клиент

200 мкд

 

4.3.16.

Останати пoтврди по барање на клиент

300 мкд

 

4.3.17.

Извештај за движење на денарска сметка

150 мкд

 

4.3.18.

Надомест за копија од документ од Банката

50 мкд по страна

 

4.3.19.

Заверка на податоци

100 мкд

 

 

5.  

ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО

5.1.

Плаќања-Носто дознаки

Ел.Банкарство

Експозитура

5.1.1.

Интерни плаќања

0,15% мин. 500 мкд

0,15% мин. 500 мкд

5.1.2.

Меѓубанкарски плаќања

до 0,20% мин. 500 мкд

до 0,30% мин. 500 мкд

а

 • во корист на ПИБ АД Софија

до 0,20% мин. 500 мкд

до 0,25% мин. 500 мкд

5.1.3.

Измена на инструкции

500 мкд

5.1.4.

SWIFT трошок

250 мкд

5.1.5.

Трошоци на странски банки

а

 - SHA/BEN

соодветно на Тарифа т.5.1.2.

б

- OUR до 2.000,00 еур

20 еур во денарска противвредност по среден курс на НБРМ

в

- OUR над 2.001,00 еур

30 еур во денарска противвредност по среден курс на НБРМ

5.1.6.

Враќање на прилив на барање на клиентот од времена сметка на клиентот

до 0,30% мин. 500 мкд

5.2.

Условени дознаки

5.2.1.

Условени дознаки

0,40% мин. 500 мкд

5.3.

Наплати - Лоро дознаки

5.3.1.

Од друга банка

до 0,10% мин. 300 мкд

 - сопствени девизи од друга домашна банка

без провизија

5.3.2.

Од девизна сметка во Бнаката - интерен промет

0,10% мин. 300 мкд

5.3.3.

МКД прилив за резидент од нерезидент преку мкд сметката на УНИБанка

0,1% мин.100 мкд

5.3.4.

Нераспределен девизен прилив во предвидениот законски рок

300 мкд

5.3.5.

Пренос на прилив на исплатна банка во РМ (SHA)

 

а

 - до 5.000 еур

615 мкд

б

 -  од 5.000 -10.000 еур

915 мкд

в

 - над 10.000 еур

0,1% мин. 915 мкд макс. 6.000 мкд

5.4.

Останати услуги во ПП во странство

5.4.1.

Откажување на плаќање по барање на клиент

500 мкд + стварни трошоци

5.4.2.

Итно плаќање

0,05% мин. 200 мкд

а

 - итно плаќање кон ПИБ-Софија

без провизија

5.4.3.

Истраги во странство на барање на клиент

а

 - по ностро дознаки

1.200 мкд + стрварни трошоци

б

 - по лоро дознаки

1.200 мкд + стрварни трошоци

5.4.4.

Изготвување кредитни пријави - известувач клиент на Банката

4.000 мкд + ДДВ

5.4.5.

Реализација по кредитни пријави - известувач клиент на Банката

500 мкд + ДДВ

5.4.6.

Грешен и непостоечки IBAN

500 мкд

5.4.7.

Враќање на прилив по рекламација од Банката

20 еур

5.4.8.

Изработка на работен текст на акредитив/гаранција – се наплаќа само во случај да не се издаде инструментот

1.000 мкд

5.4.9.

Преглед за Управа за јавни приходи

150 мкд од извештај

5.4.10.

Извештај за движење на девизна сметка

150 мкд

5.4.11

Инкасо на стокови документи ( лоро и ностро)

0.4% мин.500 мкд

Во случај кого лоро дознаката е со назнака "OUR", а странската банка има воведено лимитиран износ на провизија, разликата помеѓу висината на надоместокот предвиден со Тарифата и износот добиен од странската банка, Банката го наплаќа од сметката на клиентот.


ФИЗИЧКИ ЛИЦА

12.

СМЕТКИ

12.1

Трансакциски сметки

 

12.1.1.

Отварање на денарска / девизна сметка
Итно отварање на МКД сметка   
(со генерирање на пратка во КИБС)

Без провизија

100 мкд

12.1.2.

Месечно одржување на мкд сметка

 

а

 • без извод

Без провизија

б

 • со 1 извод месечно

15 мкд

в

 • со 2 и повеќе изводи месечно

30 мкд

12.1.3.

Месечно одржување на валутна сметка

 

а

 • без извод

Без провизија

б

 • со 1 извод месечно

15 мкд

в

 • со 2 и повеќе изводи месечно

30 мкд

12.1.4.

Месечно одржување на хуманитарни сметки

Без провизија

12.1.5.

Надомест за одржување на неактивни сметки*
* Неактивна сметка е трансакциска сметка на која има износ еднаков или помал од 300 денари и притоа нема никакви операции по иницијатива или во корист на носителот на сметката за период поголем или еднаков од 24 месеци.

во висина на расположивото салдо по сметка, а макс. 300 мкд годишно

 

13.

КЕШ ТРАНСАКЦИИ

МКД

СТРАНСКА ВАЛУТА

13.1.

Уплата

Без провизија

Без провизија

13.2.

Исплата

 • До 500 еур
 • Над 500,01 еур

0,20% мин. 20 мкд

 

150 мкд
0,50%

13.3.

Исплата од орочен депозит

Без провизија

Без провизија

13.4

Предвремена исплата на орочен депозит

 • До 500 еур
 • Над 500,01 еур

0,20% мин. 20 мкд

 

150 мкд
0,50%

 

14.

БЕЗГОТОВИНСКИ ТРАНСАКЦИИ

14.1

Плаќања во земјата

Ел.Банкарство

Експозитура

14.1.1.

Интерни плаќања (налог и налог доставен на медиум/ПП53)

 • до 10.000 мкд
 • над 10.001 мкд

 

Без провизија

 

45 мкд
60 мкд

14.1.2.

МИПС (налог и налог доставен на медиум/ПП53)

100 мкд

250 мкд

14.1.3.

КИБС плаќања(налог и налог доставен на медиум/ПП53)

 • до 10.000 мкд
 • над 10.001 мкд

 

10 мкд

 

45 мкд
60 мкд

14.1.4.

Предвремено затварање долг по картичка

 • налог до 10.000 мкд
 • налог над 10.001 мкд

 

Без провизија

 

45 мкд
60 мкд

14.2

Плаќање во странство

Ел.Банкарство

Експозитура

14.2.1.

Приливи

 

 

а

 • по основ на плата и пензија

Без провизија

б

 • по други основи

0,1% мин. 300 мкд

в

 • сопствени девизи од други домашни банки

Без провизија

14.2.2.

Плаќања

 

 

а

 • интерни плаќања

0,15% мин. 300 мкд

0,15% мин. 600 мкд

б

 • меѓубанкарски плаќања  BEN/SHA                              

0,20% мин. 300 мкд

0,30% мин. 600 мкд

в

 • меѓубанкарски плаќања OUR

+ 15 еур до 2.000 еур
+ 25 еур од 2.001 еур

14.2.3.

SWIFT

250 мкд

14.2.4.

Измена на инструкции

500 мкд

14.2.5.

Итно плаќање (валута Т+0)

0,05% мин. 200 мкд

Во случај кого приливот е со назнака "OUR", а странската банка има воведено лимитиран износ на провизија, разликата помеѓу висината на надоместокот предвиден со Тарифата и износот добиен од странската банка, Банката го наплаќа од сметката на клиентот.

 

 

 

Во случај кого приливот е со назнака "OUR", а странската банка има воведено лимитиран износ на провизија, разликата помеѓу висината на надоместокот предвиден со Тарифата и износот добиен од странската банка, Банката го наплаќа од сметката на клиентот.

 

 


ОСТАНАТИ ПРОВИЗИИ

17.2.

Останати провизии

17.2.1.

Измени на податоци на сметка, картичка

100 мкд

17.2.2.

Затварање на трансакцицска сметка

200 мкд

17.2.3.

Затварање на сметки и спроведување на решение за оставинска постапка

1.000 мкд

17.2.4.

Затварање на дозволено пречекорување по сметки кои немаат прилив на плата 2 месеци.

300 мкд еднократно

17.2.5.

Извршување на судски одлуки, извршни решенија

1.300 мкд + 50 мкд по каматна пресметка

17.2.6.

Блокада, деблокада, исправка на решение

250 мкд по ставка

17.2.7.

Делумно извршување на решение

 • КИБС
 • МИПС

 

100 мкд
250 мкд

17.2.8.

Повлекување на налог доставен по КИБС

150 мкд

17.2.9.

Враќање на нераспределен прилив

0,30% мин. 500 мкд

17.2.10.

Прилив на девизи по основ на пензии од домашни банки

50 мкд по прилив

17.2.11.

Нераспределен девизен прилив во законски рок

Дополнителни 300 мкд

17.2.12.

Рекламации и откажување на меѓународни плаќања

1.200 мкд + странски трошоци

17.2.13.

Изнајмување сефови

 • Мал сеф
 • Голем сеф

 

250 мкд месечно или 2.500 годишно
350 мкд месечно или 3.500 годишно

17.2.14.

Копија од документи, заверки и изводи

50 мкд по страна

17.2.15.

Потврди по барање на клиент

400 мкд

17.2.16.

Пресметки на камата по барање на клиент

200 мкд

17.2.17.

Преглед за Управа за јавни приходи

150 мкд од извештај

17.2.18.

Регистрација и користење на електронско банкарство

Без провизија

17.2.19.

Регистрација и користење на мобилно банкарство

Без провизија

17.2.20.

Мобилен Токен UNI Token

Без провизија

17.2.21.

Реиздавање и Деблокада на ПИН на Мобилен Токен UNI Token и Реиздавање на лозинка за ел.банкарство

300 мкд


18

Плаќање во кеш на физички лица кои немаат сметка во УНИБанка

18.1.

Интерни Плаќања

 • До 5.000 мкд
 • Над 5.000 мкд

 

35 мкд
50 мкд

18.2.

Меѓубанкарски плаќања преку MИПС

250 мкд

18.3.

Меѓубанкарски плаќања преку КИБС

 • До 5.000 мкд
 • Над 5.000 мкд

 

50 мкд
90 мкд

18.4.

Уплати за државјанство

50 мкд


26.

Надоместоци за користење на услугата електронско банкарство

26.1.

Регистрација и користење на електронско банкарство

 без провизија

26.2.

Сертификат за ел.банкарство

3.000 мкд

26.3.

Обнова на сертификат за клиенти кои не реализирале трансакција преку ел.банкарство во последната година

Согласно т.бр. 25.5. плус 2.000 мкд

26.4.

Обнова на дигитален сертификат

 

а

 - со период на важност од една година

1.500 мкд

б

 - со период на важност од две години

3.000 мкд

26.5.

Деблокада на дигитален сертификат

 300 мкд

26.6.

Реиздавање на дигитален сертификат

 300 мкд

26.7.

Поништување на дигитален сертификат

 600 мкд

26.8.

Печатење на изводи во хартиена форма за корисници на ел.банкарство

50 мкд по извод

26.9

Регистрација и користење на мобилно банкарство

без провизија

26.10

Издавање на мобилен токен

без провизија