Менаџмент

Управен Одбор

Претседател: Милка Тодорова
Членови:
Делчо Крстев
  Владислав Хаџидинев

Милка Тодорова


Претседател на Управниот одбор
и Извршен директор

Г-ѓа Милка Тодорова започнува со работа во  Универзална Инвестициона Банка АД Скопје –УНИБанка во 2011 година како член на Надзорен одбор, функција која ја извршува до 2018 година.

Во 2019 година, г-ѓа Милка Тодорова извршува функции на Извршен директор и Член на Управен одбор на УНИБанка АД Скопје

Г-ѓа Милка Тодорова одговорноста во Банката ја има за работењето на: Дирекција Банкарство за население и Дирекција Мрежа на експозитури.

Пред да се приклучи во банката, г-ѓа Милка Тодорова има работено и извршувано повеќе функции во Прва Инвестициона Банка АД Софија и тоа како: кредитен експерт за корпоративно банкарство, заменик директор за корпоративно банкарство, директор на Дирекција за кредитирање на мало како и член на Управен одбор. Исто така во периодот 2013 -2014 г. беше извршен директор на Унионбанк АД Софија.

Г-ѓа Тодорова не зазема други позиции освен позициите во Банката.


Делчо Крстев


Член на Управниот одбор
и Извршен директор

Г-дин Делчо Крстев започнува со работа во  Универзална Инвестициона Банка  АД Скопје –УНИБанка во 2003 година како Директор на Дирекција за корпоративно кредитирање.
Г-дин Крстев во 2008 година е именуван за Извршен директор и Член на Управен одбор на УНИБанка АД Скопје и оваа функција ја извршува се до 2016 годаина.

Со промената на организациската шема во мај 2016 година г-дин Крстев е избран и именуван  за Главен директор за кредитирање,  Член на Управниот одбор  и Извршен директор.

Од јануари 2019 година, со новата организациска шема, г-дин Крстев извршува функции на Извршен директор и Член на Управниот одбор.

Г-дин Делчо Крстев одговорноста во Банката ја има за рaботењето на: Дирекција Корпоративно банкарство, Дирекција Картично работење, Дирекција Платен системи и Дирекција Односи со стратешки клиенти и продажба.

Пред да се приклучи на Банката, г-дин Делчо Крстев работи како Кредитен инспектор во Прва Инвестициона Банка АД Софија.

Г-дин Крстев не зазема други позиции освен позициите во Банката.


Владислав ХаџидиневЧлен на Управниот одбор
и Извршен директор

Г-дин Владислав Хаџидинев и се приклучува на Банката во 2015 година како Извршен директор и Член на Управен одбор на УНИБанка АД Скопје, а со  промената на организациската шема во мај 2016 година Хаџидинев е избран и именуван  за Главен директор за финансии, Член на Управниот одбор и Извршен директор.

Од јануари 2019 година, со новата организациска шема, г-дин  Хаџидинев извршува функции на  Извршен директор и Член на Управниот одбор.

Пред тоа г-дин Хаџидинев беше дел од Прва Инвестициона Банка АД Софија,  Бугарска Народна Банка и Адви Корп во Лондон. Во неговата кариера има работно искуство во Приватното Банкарство, Управување со инвестициско портфолио и трговија со хартии од вредност.

Г-дин Владислав Хаџидинев одговорноста во Банката ја има за работењето на:
Дирекција Управување со ризик, Дирекција Управување со проблематични пласмани, Дирекција Финансии и сметковотсво, Дирекција Информатички технологии, Дирекција Кредитна администрација, ДирекцијаТрежри и Дирекција Кредитен центар.

Г-дин Хаџидинев  не зазема други позиции освен позициите во Банката


Надзорен Одбор

Претседател:
Светозар Александров Попов
Заменик претседател Ралица Иванова Богоева
Членови: Јанко Ангелов Караколев
  Константин Илијчов Арнаудов
Николај Сергеевич Драгомирецки (независен член)
 
 
   

Светозар Александров Попов

Прва Инвестициона Банка, Софија, Бугарија

- Член на УО, Извршен директор и Главен директор за ризици |2017 - |
- Главен директор за комплајанс |2016-2017|
- Заменик директор на Сектор за управување со ризици |2006-2008|
- Претседател на Одбор за кредитен ризик |2006|
- Специјалист за управување со кредитен ризик |2004-2006|

 Универзална Инвестициона Банка АД Скојпе (УНИБанка) 

- Член на УО и Извршен директор |2008-2015|

 Рајфајзен Банка АД Софија 

- Специјалист за кредитирање на мали и средни претпријатија|2002-2004 |

Инпластрејд СА Асеновград 

- Асистент на финансовиот директор |2000-2002|


Ралица Иванова Богоева

Прва Инвестициона Банка, Софија Бугарија

- Главен директор -ИТ Операции |2018-|
- Директор на Внатрешна ревизија |2011-2018|
- Заменик директор на Дирекција Банкарство на мало |2003-2011|
- Кредитен специјалист |2002-2003|

 Експрес Консулт НЕТ ООД Софија 

- Сметководител |2000-2002|

 Дијагнозис ООД Софија

- Сметководител |1998-2000|


Јанко Ангелов Караколев

Прва Инвестициона Банка, Софија Бугарија

- Главен финансов директор и директор на дирекција за сметководство |Март 2011- |
- Заменик директор на дирекција за сметководство |Јануари 2007-Февруари 2011|
- Заменик главен сметководител |Април 2003-Јануари 2007|
- Раководител на оддел за финансиски отчет, анализи и буџет |Јули 2002-Април 2003|
- Директор на ИТ дирекција |Ноември 2001-Јули 2002|
- Сметководител-Контролор |Април 1999-Ноември 2001|

Бугарска Трговска Индустриска Банка

- Сметководител |Јули 1995-Јули 1998|


  Константин Илијчов Арнаудов

  Прва Инвестициона Банка, Софија Бугарија

  - Директор на Корпоративно банкарство |2018- |
  - Заменик директор на Корпоративно банкарство |2012- 2018|
  - Заменик директор на Кредитирање на мали и средни претпријатија |2010- 2012|
  - Главен специјалист за Кредитирање на мали и средни претпријатија |2007- 2010|
  - Кредитен инспектор за Кредитирање на мали и средни претпријатија |2004- 2007|

  ТБ Биохим АД, Софија Бугарија

  - Кредитен инспектор за Кредитирање на мали и средни претпријатија |2003- 2004|
  - Сметководител-Касиер |1998- 2003|


  Николај Сергеевич Драгомирецки

  Екобултекс АД Софија

  - Извршен директор |2011- |

  Прва Инвестициона Банка АД Софија

  - Дилер на валутен пазар |1995-2011|

  Прва финасиска брокерска куќа Софија

  - Брокер |1994-1995|