Менаџмент

Управен Одбор

Претседател:
Коста Митровски
Членови:
Делчо Крстев
  Владислав Хаџидинев

Милка Тодорова


Коста Митровски


Главен Извршен директор (CEO)
и Претседател на Управниот одбор

Г-дин Коста Митровски започнува со работа во Универзална Инвестициона Банка АД Скопје - УНИБанка во 2003 година како Директор на мрежа на експозитури. Од 2004 година ја извршува должноста Генерален Директор на УНИБанка а од 2008 година до 2016 година е именуван за Извршен Директор и Претседател на Управен одбор на УНИБанка.

Со промената на организациската шема во мај 2016 година г-дин Коста Митровски е избран и именуван за Главен извршен директор (CEO) и претседател на Управниот одбор на УНИБанка. Истите функции ги извршува и со промената на организациската шема во јануари 2019 година.

Г-дин Коста Митровски одговорноста во Банката ја има за работењето на :Дирекција Правни работи, Дирекција СКУП и СПП и ФТ, Дирекција Човечки ресурси,  Дирекција Маркетинг и реклама  и Дирекција Небанкарски дејности.

Пред да се приклучи на Универзална Инвестициона Банка  АД Скопје, г-дин Митровски  беше дел од Транспортшпед Скопје извршувајќи ја функцијата на Генерален и финансиски директор, истата функција во периодот од 1996 -1999 ја извршуваше и во Kine Nagel-Скопје,  Фершпед Скопје - Раководител на одделение за камионски и ферибодски транспорт , Македонија Инвест-Либија каде ја извршува функцијата Директор на комерцијални и царински работи, додека првото искуство го има во ”Бетон”- Скопје како Шеф на сектор за работа со странство-градежно.

Покрај својата позиција во Банката г-дин Митровски ја извршува функцијата на претседател во Македонска Банкарска Асоцијација.

Во 2013 година г-дин Митровски е награден со престижната награда од Оксфорд, Англија, за менаџер на годината, а воедно Европската Бизнис Асамблеа на церемонијата која што се одржа на 19-ти декември во областа за финасиски услуги и го додели признанието на УНИБанка за најдобра Банка на годината. Ова престижно признание се доделува на основа на следниве критериуми: Стабилна позиција на пазарот, Високи квалификации на вработените, Бизнис репутација, Позитивен имиџ во регионот Атрактивност на инвестииции и Конкурентност.


Делчо Крстев


Член на Управниот одбор
и Извршен директор

Г-дин Делчо Крстев започнува со работа во  Универзална Инвестициона Банка  АД Скопје –УНИБанка во 2003 година како Директор на Дирекција за корпоративно кредитирање.
Г-дин Крстев во 2008 година е именуван за Извршен директор и Член на Управен одбор на УНИБанка АД Скопје и оваа функција ја извршува се до 2016 годаина.

Со промената на организациската шема во мај 2016 година г-дин Крстев е избран и именуван  за Главен директор за кредитирање,  Член на Управниот одбор  и Извршен директор.

Од јануари 2019 година, со новата организациска шема, г-дин Крстев извршува функции на Извршен директор и Член на Управниот одбор.

Г-дин Делчо Крстев одговорноста во Банката ја има за рaботењето на: Дирекција Корпоративно банкарство, Дирекција Картично работење, Дирекција Платен системи и Дирекција Односи со стратешки клиенти и продажба.

Пред да се приклучи на Банката, г-дин Делчо Крстев работи како Кредитен инспектор во Прва Инвестициона Банка АД Софија.

Г-дин Крстев не зазема други позиции освен позициите во Банката.


Владислав ХаџидиневЧлен на Управниот одбор
и Извршен директор

Г-дин Владислав Хаџидинев и се приклучува на Банката во 2015 година како Извршен директор и Член на Управен одбор на УНИБанка АД Скопје, а со  промената на организациската шема во мај 2016 година Хаџидинев е избран и именуван  за Главен директор за финансии, Член на Управниот одбор и Извршен директор.

Од јануари 2019 година, со новата организациска шема, г-дин  Хаџидинев извршува функции на  Извршен директор и Член на Управниот одбор.

Пред тоа г-дин Хаџидинев беше дел од Прва Инвестициона Банка АД Софија,  Бугарска Народна Банка и Адви Корп во Лондон. Во неговата кариера има работно искуство во Приватното Банкарство, Управување со инвестициско портфолио и трговија со хартии од вредност.

Г-дин Владислав Хаџидинев одговорноста во Банката ја има за работењето на:
Дирекција Управување со ризик, Дирекција Управување со проблематични пласмани, Дирекција Финансии и сметковотсво, Дирекција Информатички технологии, Дирекција Кредитна администрација, ДирекцијаТрежри и Дирекција Кредитен центар.

Г-дин Хаџидинев  не зазема други позиции освен позициите во Банката


Милка Тодорова


Член на Управниот одбор
и Извршен директор

Г-ѓа Милка Тодорова започнува со работа во  Универзална Инвестициона Банка АД Скопје –УНИБанка во 2011 година како член на Надзорен одбор, функција која ја извршува до 2018 година.

Во 2019 година, г-ѓа Милка Тодорова извршува функции на Извршен директор и Член на Управен одбор на УНИБанка АД Скопје

Г-ѓа Милка Тодорова одговорноста во Банката ја има за работењето на: Дирекција Банкарство за население и Дирекција Мрежа на експозитури.

Пред да се приклучи во банката, г-ѓа Милка Тодорова има работено и извршувано повеќе функции во Прва Инвестициона Банка АД Софија и тоа како: кредитен експерт за корпоративно банкарство, заменик директор за корпоративно банкарство, директор на Дирекција за кредитирање на мало како и член на Управен одбор. Исто така во периодот 2013 -2104 г. беше извршен директор на Унионбанк АД Софија.

Г-ѓа Тодорова не зазема други позиции освен позициите во Банката.


Надзорен Одбор

Претседател:
Светозар Александров Попов
Заменик претседател Ралица Иванова Богоева
Членови: Јанко Ангелов Караколев
  Пеце Недановски (независен член)
Николај Сергеевич Драгомирецки (независен член)
 
 
   

Светозар Александров Попов

Прва Инвестициона Банка, Софија, Бугарија

- Член на УО, Извршен директор и Главен директор за ризици |2017 - |
- Главен директор за комплајанс |2016-2017|
- Заменик директор на Сектор за управување со ризици |2006-2008|
- Претседател на Одбор за кредитен ризик |2006|
- Специјалист за управување со кредитен ризик |2004-2006|

 Универзална Инвестициона Банка АД Скојпе (УНИБанка) 

- Член на УО и Извршен директор |2008-2015|

 Рајфајзен Банка АД Софија 

- Специјалист за кредитирање на мали и средни претпријатија|2002-2004 |

Инпластрејд СА Асеновград 

- Асистент на финансовиот директор |2000-2002|


Ралица Иванова Богоева

Прва Инвестициона Банка, Софија Бугарија

- Главен директор -ИТ Операции |2018-|
- Директор на Внатрешна ревизија |2011-2018|
- Заменик директор на Дирекција Банкарство на мало |2003-2011|
- Кредитен специјалист |2002-2003|

 Експрес Консулт НЕТ ООД Софија 

- Сметководител |2000-2002|

 Дијагнозис ООД Софија

- Сметководител |1998-2000|


Јанко Ангелов Караколев

Прва Инвестициона Банка, Софија Бугарија

- Главен финансов директор и директор на дирекција за сметководство |Март 2011- |
- Заменик директор на дирекција за сметководство |Јануари 2007-Февруари 2011|
- Заменик главен сметководител |Април 2003-Јануари 2007|
- Раководител на оддел за финансиски отчет, анализи и буџет |Јули 2002-Април 2003|
- Директор на ИТ дирекција |Ноември 2001-Јули 2002|
- Сметководител-Контролор |Април 1999-Ноември 2001|

Бугарска Трговска Индустриска Банка

- Сметководител |Јули 1995-Јули 1998|


  Д-р Пеце Недановски

  - Про -Ректор за Финансии, инвестиции и развој од 2008 год.  до денес  при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”,
  - Продекан за настава на Економскиот факултет во Скопје за периодот од 2005 год. - 2009 год.
  - Доцент на Економскиот факултет во Скопје во 2004 год.,
  - Вонреден професор по Управување со животна средина/”Економија на животната средина и Применета економија на пост-дипломски студии” на Економскиот факултет, при Универзитетот ” Св.Кирил и Методиј”, Скопје,
  - Вонреден професор по Јавно-приватно партнерство и локален економски развој на пост-дипломски студии на Економскиот факултет, при Универзитетот ” Св.Кирил и Методиј”, Скопје
  - Вонреден професор по Економска  евалуација  во здравствениот систем на пост-дипломски студии на Фармацевски факултет, при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј”, Скопје.


  Николај Сергеевич Драгомирецки

  Екобултекс АД Софија

  - Извршен директор |2011- |

  Прва Инвестициона Банка АД Софија

  - Дилер на валутен пазар |1995-2011|

  Прва финасиска брокерска куќа Софија

  - Брокер |1994-1995|