Тарифа за картично работење

Тарифа за картично работење

12.1 Меѓународни дебитни картички од брендот  Maestro/MasterCard надомест од клиент

12.1.1

Издавање на картичка ( основна или дополнителна )

без провизија

а

Обновување на картичката поради истечен рок

без провизија

б

Гаснење на картичка

300 мкд

в

Итно издавање до 24 часа за територија на Скопје, до 48 часа надвор од Скопје(раб.денови)

350 мкд

12.1.2

Обновување поради губење, кражба, или други оштети на картичката

350 мкд

12.1.3

Итно обновување поради губење, кражба, или други оштети на картичката до 24 часа за територија на Скопје, до 48 часа надвор од Скопје(раб.денови)

600 мкд

12.1.4

Пренасочување на издадена картичка во експозитура на банката различна од онаа на издавање

250 мкд

12.1.5

Транскации со Maestro/MasterCard дебитни картички

 

а

Подигање готовина од банкомат на Банката

без провизија

б

Подигање готовина на банкомат во земјата или странство (друга банка)

2 еур + 2%

в

Плаќање на ПОС терминал во земјата

без провизија

г

Плаќање на ПОС терминал во странство

без провизија

д

Подигање готовина на ПОС терминали во банката

20 мкд

ѓ

Подигање готовина на ПОС терминали на друга банка во земјата или странство

3 еур + 3%

e

Пренос на средства со картичка преку терминали на друга банка         (која нуди MoneySend услуга)

50 мкд +0,2%

ж

Прием на средства преку картичка, преку MoneySend услуга

50 мкд +0,2%

12.1.6

Други операции со  Maestro/MasterCard дебитни картички

 

а

Итна промена на дневни лимити на картичка (4 раб. часа од приемот на барањето за промена)

400 мкд

б

Промена на дневни лимити на картичка според термински план (48 раб. часа од приемот на барањето за промена)

200 мкд

в

Блокирање на картичка

без провизија

г

Деблокирање на картичка

120 мкд

д

Реиздавање на ПИН-код

200 мкд

ѓ

Итно реиздавање на ПИН-код до 24 часа за територија на Скопје, до 48 часа надвор од Скопје (раб.денови)

350 мкд

е

Промена на ПИН-код на банкомат на УНИБанка

100 мкд

ж

Промена на ПИН-код на банкомат на друга банка

200 мкд

з

Сервисирање на задржана картичка во банкомат на УНИБанка-во термински план

150 мкд

ѕ

Сервисирање на задржана картичка во банкомат на УНИБанка-итно до 24 часа

240 мкд

и

Поврат на одземена картичка на банкомат во странство

1.500 мкд

ј

Извод на трансакции од картичка во банката по барање на клиентот

без провизија

к

Неосновано побарување ( за трансакција на терминал или банкомат на УНИбанка)

1 еур

л

Решавање на рекламација ( за трансакција на терминал или банкомат на др.банка)

без надомест + трошоци за оспорување на  трансакција

љ

Враќање на неподигнати средства од банкомат на банката

300 мкд

м

Копија од слип

200 мкд

н

Други копии на документ од банката

50 мкд/страна

њ

Потврда за поседување картичка

300 мкд

о

Промена на лозинка за идентификација на клиентот

20 мкд

п

Промена и ажурирање на лични податоци (адреса, име, презиме)

без провизија

р

Враќање на износ по дебитни картички (refund)

до 10 мкд - без провизија
од 11 до 100 мкд - 10 мкд фиксно
од 101 до 10.000 мкд - 50 мкд фиксно
од 10.001 до 30.000 мкд - 0,8%
од 30.001 до 120.000 мкд - 1%
од 120.001 до 300.000 мкд - 1,2%
над 300.001 мкд - 1,4%

с

Раскинување на договор за дебитна картичка

150 мкд

т

Проверка на состојба на сметка на банкомат на УНИБанка

без провизија до 2 трансакции во месецот, над секоја втора трансакција во месецот 5 мкд по трансакција

ќ

Проверка на состојба на сметка на банкомат на друга банка

30 мкд

у

Проверка на состојба на сметка преку интернет ( www.срау.com.mk)

без провизија

 

12.2 Меѓународни дебитни картички од брендот Visa/Visa Electron надомест од клиент

12.2.1

Издавање на картичка ( основна или дополнителна )

без провизија

а

Обновување на картичката поради истечен рок

без провизија

б

Гаснење на картичка

300 мкд

в

Итно издавање до 24 часа за територија на Скопје, до 48 часа надвор од Скопје(раб.денови)

350 мкд

12.2.2

Обновување поради губење, кражба, или други оштети на картичката

350 мкд

12.2.3

Итно обновување поради губење, кражба, или други оштети на картичката до 24 часа за територија на Скопје, до 48 часа надвор од Скопје(раб.денови)

600 мкд

12.2.4

Пренасочување на издадена картичка во експозитура на банката различна од онаа на издавање

250 мкд

12.2.5

Транскации со Visa/Visa Electron дебитни картички

 

а

Подигање готовина од банкомат на Банката

без провизија

б

Подигање готовина на банкомат во земјата (друга банка)

2 еур + 1,5%

в

Подигање готовина на банкомат во странство

2 еур + 2%

г

Плаќање на ПОС терминал во земјата

без провизија

д

Плаќање на ПОС терминал во странство

без провизија

ѓ

Подигање готовина на ПОС терминали во банката

20 мкд

е

Подигање готовина на ПОС терминали на друга банка во земјата или странство

3 еур + 3%

ж

Пренос на средства со картичка преку терминали на друга банка         (која нуди Visa Money Transfer услуга)

50 мкд +0,2%

з

Прием на средства преку картичка, преку Visa Money Transfer услуга

50 мкд +0,2%

12.2.6

Други операции со Visa/Visa Electron дебитни картички

 

а

Итна промена на дневни лимити на картичка (4 раб. часа од приемот на барањето за промена)

400 мкд

б

Промена на дневни лимити на картичка според термински план (48 раб. часа од приемот на барањето за промена)

200 мкд

в

Блокирање на картичка

без провизија

г

Деблокирање на картичка

120 мкд

д

Реиздавање на ПИН-код

200 мкд

ѓ

Итно реиздавање на ПИН-код до 24 часа за територија на Скопје, до 48 часа надвор од Скопје (раб.денови)

350 мкд

е

Промена на ПИН-код на банкомат на УНИБанка

100 мкд

ж

Промена на ПИН-код на банкомат на друга банка

200 мкд

з

Сервисирање на задржана картичка во банкомат на УНИБанка-во термински план

150 мкд

ѕ

Сервисирање на задржана картичка во банкомат на УНИБанка-итно до 24 часа

240 мкд

и

Поврат на одземена картичка на банкомат во странство

1.000 мкд

ј

Извод на трансакции од картичка во банката по барање

без провизија

к

Неосновано побарување ( за трансакција на терминал или банкомат на УНИбанка)

1 еур

л

Решавање на рекламација ( за трансакција на терминал или банкомат на др.банка)

без надомест + трошоци за оспорување на  трансакција

љ

Враќање на неподигнати средства од банкомат на банката

300 мкд

м

Копија од слип

200 мкд

н

Други копии на документ од банката

50 мкд/страна

њ

Потврда за поседување картичка

300 мкд

о

Промена на лозинка за идентификација на клиентот

20 мкд

п

Промена и ажурирање на лични податоци (адреса, име, презиме)

без провизија

р

Враќање на износ по дебитни картички (refund)

до 10 мкд - без провизија
од 11 до 100 мкд - 10 мкд фиксно
од 101 до 10.000 мкд - 50 мкд фиксно
од 10.001 до 30.000 мкд - 0,8%
од 30.001 до 120.000 мкд - 1%
од 120.001 до 300.000 мкд - 1,2%
над 300.001 мкд - 1,4%

с

Раскинување на договор за дебитна картичка

150 мкд

т

Проверка на состојба на сметка на банкомат на УНИБанка

без провизија до 2 трансакции во месецот, над секоја втора трансакција во месецот 5 мкд по трансакција

ќ

Проверка на состојба на сметка на банкомат на друга банка

30 мкд

у

Проверка на состојба на сметка преку интернет (www.срау.com.mk)

без провизија

 

12.3 Дебитни картички (Maestro/MasterCard /Visa/Visa Electron) за корисници на пензии преку УНИБанка

12.3.1

Други операции

 

а

Реиздавање на ПИН-код

0,25 евра

б

Деблокирање на картичка за корисници на пензии преку УНИБанка

без провизија

12.3.2

За сите останати трансакции се плаќаат такси и провизии согласно т. 12.1 и т.12.2

 

13.1 Меѓународни кредитни картички од брендот MasterCard (MC) надомест од клиент

13.1.1

Издавање на картички ( основна или дополнителна )

без провизија

13.1.2

Итно издавање до 24 часа за територија на Скопје, до 48 часа надвор од Скопје (раб.денови)

 

а

MasterCard Standard 

10 еур

б

MasterCard Gold

15 еур

13.1.3

Обновување поради губење, кражба, или други оштети на картичката

 

а

MasterCard Standard

10 еур

б

MasterCard Gold

15 еур

13.1.4

Итно обновување поради губење, кражба, или други оштети на картичката до 24 часа за територија на Скопје, до 48 часа надвор од Скопје (раб.денови)

 

а

MasterCard Standard

20 еур

б

MasterCard Gold

25 еур

13.1.5

Гаснење на картичка

 

а

MasterCard Standard

3 еур

б

MasterCard Gold

4 еур

13.1.6

Пренасочување на издадена картичка во експозитура на банката различна од онаа на издавање

250 мкд

13.1.7

Промена на параметри (лимити) за сите видови картички

 

а

Итна промена на лимити на картичка (4 раб. часа од приемот на барањето за промена)

15 еур

б

Промена на лимити на картичка според термински план (48 раб. часа од приемот на барањето за промена)

10 еур

13.1.8

Годишна членарина за основна и/или дополнителна МС картичка

 

а

MasterCard Standard

30 еур

б

MasterCard Gold

40 еур

13.1.9

Транскации со MasterCard кредитни картички

 

а

Подигање готовина од банкомат на Банката

3 еур + 3%

б

Подигање готовина на банкомат во земјата или странство (друга банка)

4 еур + 3%

в

Плаќање на ПОС терминал во земјата

без провизија

г

Плаќање на ПОС терминал во странство

без провизија

д

Подигање готовина на ПОС терминали во банката

3,5 еур +3%

ѓ

Подигање готовина на ПОС терминали на друга банка во земјата или странство

4 еур + 3%

е

Пренос на средства со картичка преку терминали на друга банка          (која нуди MoneySend услуга)

50 мкд +0,2%

ж

Прием на средства преку картичка, преку MoneySend услуга

50 мкд +0,2%

13.1.10

Други операции со MasterCard кредитни картички

 

а

Блокирање на картичката

без провизија

б

Деблокирање на картичка

5 еур

в

Итна деблокада на картичка, надвор од терминскиот план

10 еур

г

Реиздавање на ПИН-код

200 мкд

д

Итно реиздавање на ПИН- код до 24 часа за територија на Скопје, до 48 часа надвор од Скопје (работни денови)

350 мкд

ѓ

Промена на ПИН-код на банкомат на УНИБанка

100 мкд

е

Промена на ПИН-код на банкомат на друга банка

200 мкд

ж

Сервисирање на задржана картичка во банкомат на УНИБанка-во термински план

150  мкд

з

Сервисирање на задржана картичка во банкомат на УНИБанка-итно до 24 часа

240 мкд

ѕ

Поврат на одземена картичка на банкомат во странство

1.500  мкд

и

Вклучување на 'електронска стоп-листа'

20 еур

ј

Неосновано побарување (за трансакција на терминал или банкомат на УНИбанка)

1 еур

к

Решавање на рекламација (за трансакција на терминал или банкомат на др. банка)

без надомест + трошоци за оспорување на трансакцијата

л

Враќање на неподигнати средства од банкомат на банката

300  мкд

љ

Копија од слип

200 мкд

м

Други копии на документ од банката

50  мкд/страна

н

Пречекорување на лимит

10 еур

њ

Потврда за поседување картичка

300 мкд

о

Промена на лозинка за идентификација на клиентот

25 мкд

п

Промена и ажурирање на лични податоци (адреса, име, презиме)

без провизија

р

Враќање на износ по кредитни картички (refund)

до 10 мкд - без провизија
од 11 до 100 мкд - 10 мкд фиксно
од 101 до 10.000 мкд - 50 мкд фиксно
од 10.001 до 30.000 мкд - 0,8%
од 30.001 до 120.000 мкд - 1%
од 120.001 до 300.000 мкд - 1,2%
над 300.001 мкд - 1,4%

с

Издавање (дополнително по барање на клиентот) потврда за КРЕДИТОКОРИСНИКОТ за измирен долг по кредитни картички

300 мкд

т

Проверка на состојба на сметка на банкомат на УНИБанка

20 мкд

ќ

Проверка на состојба на сметка на банкомат на друга банка

40 мкд

у

Проверка на состојба на сметка преку интернет (www.cpay.com.mk)

без провизија

 

13.2 Меѓународни кредитни картички со чип од брендот Visa надомест од клиент

13.2.1

Издавање на картички (основна или дополнителна)

без провизија

13.2.2

Итно издавање до 24 часа за територија на Скопје, до 48 часа надвор од Скопје (работни денови)

 

а

Visa Classic

10 еур

б

Visa Gold со

50 еур

13.2.3

Обновување поради губење, кражба, или други оштети на картичката

 

а

Visa Classic

10 еур

б

Visa Gold

15 еур

13.2.4

Итно обновување поради губење, кражба, или други оштети на картичката  реиздавање до 24 часа за територија на Скопје, до 48 часа надвор од Скопје (работни денови)

 

а

Visa Classic

20 еур

б

Visa Gold

25 еур

13.2.5

Гаснење на картичка

 

а

Visa Classic

3 еур

б

Visa Gold

4 еур

13.2.6

Пренасочување на издадена картичка во експозитура на банката различна од онаа на издавање

250 мкд

13.2.7

Промена на параметри (лимити) за сите видови картички

10 еур

а

Итна промена на лимити на картичка (4 раб. часа од приемот на барањето за промена)

15 еур

б

Промена на лимити на картичка според термински план (48 раб. часа од приемот на барањето за промена)

10 еур

13.2.8

Годишна членарина за основна и/или дополнителна МС картичка

 

а

Visa Classic 

30 еур

б

Visa Gold

60 еур

13.2.9

Транскации со Visa кредитни картички

 

а

Подигање готовина од банкомат на Банката

3 еур + 3%

б

Подигање готовина на банкомат во земјата или странство
(друга банка)

4 еур + 3%

в

Плаќање на ПОС терминал во земјата

без провизија

г

Плаќање на ПОС терминал во странство

без провизија

д

Подигање готовина на ПОС терминали во банката

3,5 еур +3%

ѓ

Подигање готовина на ПОС терминали на друга банка во земјата или странство

4 еур + 3%

е

Пренос на средства со картичка преку терминали на друга банка          (која нуди Visa Money Transfer услуга)

50 мкд +0,2%

ж

Прием на средства преку картичка, преку Visa Money Transfer услуга

50 мкд +0,2%

13.2.10

Други операции со Visa кредитни картички

 

а

Блокирање на картичката

без провизија

б

Деблокирање на картичка

5 еур

в

Итна деблокада на картичка, надвор од терминскиот план

10 еур

г

Реиздавање на ПИН-код

200 мкд

д

Итно реиздавање на ПИН -код до 24 часа на територија на Скопје, до 48 часа надвор од Скопје (работни денови)

350 мкд

ѓ

Промена на ПИН-код на банкомат на УНИБанка

100 мкд

е

Промена на ПИН-код на банкомат на друга банка

200 мкд

ж

Сервисирање на задржана картичка во банкомат на УНИБанка-во термински план

150  мкд

з

Сервисирање на задржана картичка во банкомат на УНИБанка-итно до 24 часа

240 мкд

ѕ

Поврат на одземена картичка на банкомат во странство

1.500  мкд

и

Вклучување на 'електронска стоп-листа'

20 еур

ј

Неосновано побарување ( за трансакција на терминал или банкомат на УНИбанка)

1 еур

к

Решавање на рекламација ( за трансакција на терминал или банкомат на др. банка)

без надомест+трошоци за оспорување на трансакцијата

л

Враќање на неподигнати средства од банкомат на банката

300  мкд

љ

Копија од слип

200 мкд

м

Други копии на документ од банката

50 мкд/страна

н

Пречекорување на лимит

10 еур

њ

Потврда за поседување картичка

300 мкд

о

Промена на лозинка за идентификација на клиентот

25 мкд

п

Промена и ажурирање на лични податоци ( адреса, име, презиме )

без провизија

р

Враќање на износ по кредитни картички ( refund )

до 10 мкд - без провизија
од 11 до 100 мкд - 10 мкд фиксно
од 101 до 10.000 мкд - 50 мкд фиксно
од 10.001 до 30.000 мкд - 0,8%
од 30.001 до 120.000 мкд - 1%
од 120.001 до 300.000 мкд - 1,2%
над 300.001 мкд - 1,4%

с

Издавање (дополнително по барање на клиентот) потврда за КРЕДИТОКОРИСНИКОТ за измирен долг по кредитни картички

300 мкд

т

Проверка на состојба на сметка на банкомат на УНИБанка

20 мкд

ќ

Проверка на состојба на сметка на банкомат на друга банка

40 мкд

у

Проверка на состојба на сметка преку интернет ( www.cpay.com.mk)

без провизија

 

13.3 Меѓународни бизнис кредитни картичи од брендот MasterCard надомест од клиент
13.3.1 Годишна членарина  40 евра
13.3.2 за сите останати трансакции се плаќаат такси и провизии согласно т. 13.1 (ставки за златна картичка)  

 

13.4 Меѓународни бизнис дебитни картички надомест од клиент

13.4.1

Годишна членарина

600 мкд

13.4.2

Надоместок за издавање на картичка

без надомест

13.4.3

Трансакции со дебитни бизнис картички

 

а

Подигање готовина од банкомат на Банката

0,35% или мин.50 мкд

б

Подигање готовина на банкомат во земјата или странство (друга банка)

2 еур + 2%

в

Плаќање на ПОС терминал во земјата

5 мкд

г

Плаќање на ПОС терминал во странство

5 мкд

д

Подигање готовина на ПОС терминали во банката

0,35% или мин.50 мкд

ѓ

Подигање готовина на ПОС терминали на друга банка во земјата или странство

3 еур + 3%

13.4.4

за сите останати трансакции и услуги се плаќаат такси и провизии согласно т.12.1 

 

 

13.5 Надомести за користење на сервиси за информирање на клиентите за трансакции со платежни картички надомест од клиент
13.5.1 Месечен надомест за користење на услугата "Информации за авторизации со банкарски картички преку СМС известувања" 60,00 мкд
13.5.2 Месечен надомест за користење на услугата "Е-мејл известување за прокнижени трансакции со платежни картички" без надомест
13.5.3 Месечен надомест за извод по е-мејл за извршени трансакции со кредитни картички без надомест
13.5.4 Месечен надомест за извод на шалтер во банка, за извршени трансакции со кредитни картички  без надомест

 

13.6 Пакет картички или дополнителни картички надомест од клиент

13.6.1

Годишна членарина

 

а

пакет MasterCard Standard/Visa основни картички

40 еур

б

MasterCard Gold/Visa основни картички

50 еур

в

Дополнителна MasterCard Gold картичка

20 еур

г

Дополнителна MasterCard Standard картичка

15 еур

д

Дополнителна Visa Gold картичка

35 еур

ѓ

Дополнителни картички во пакет Visa/MC Gold

25  еур

е

Дополнителни картички во пакет MC Standard/Visa

20 еур

13.6.2

за сите останати трансакции се плаќаат такси и провизии согласно т. 13.1, т.13.2, т.13.5 и т.13.9

 

 

13.7 Провизии од трговци  надомест од трговец

13.7.1

Провизии по трансакција, за прифаќање на платежни картички за кои банката е лиценцирана на ПОС Терминали

 

а

за физички ПОС Терминали

процентуално по договор, минимум 5 ден.

б

за виртуелни ПОС Терминали

по договор, минимум 5 ден.

13.7.2

Други провизии, трошоци и надоместоци

 

13.7.2.1

Користење на ПОС терминал

без провизија

13.7.2.2

Надомест заради оштетен/изгубен ПОС терминал

книговодствена вредност

13.7.2.3

Надомест заради оштетен/изгубен адаптер за ПОС Терминал

30 еур

13.7.2.4

Инсталирање на ПОС терминал

без провизија

а

Итно инсталирање

без провизија

б

Инсталирање на Интернет терминал (e-commerce)

по договор

в

Инсталирање на ПОС терминал со друга комуникациска врска          ( рaзлична од dial -up )

200 мкд по ПОС Терминал

13.7.3

Извод на трансакции ( различно од извод на сметка на која се евидентираат трансакциите)

 

а

до 100 трансакции по продажно место/месечно

50 мкд

б

над 100 трансакции по продажно место/месечно

10 мкд

в

дополително по барање на трговец/продажно место

100 мкд

13.7.4

Промена на параметар на ПОС терминал

50 мкд

13.7.5

Промена на регистрација

15 еур

13.7.6.1

Блокада на ПОС терминали

6 еур

13.7.6.2

Деблокада на ПОС терминали

6 еур

13.7.7

Затварање на ПОС терминал

1.000 мкд

13.7.8

Рекламации

 

13.7.8.1

Решавање на оспорено плаќање

до 1.000 мкд 6 еур
од 1.001 -2.000 мкд 10 еур
над 2.001 мкд 15 еур

13.7.8.2

Генерирање на  VOUCHER - рекламација заради иницијално задолжување

1,2 еур

 

13.8 Провизии на АТМ-и и терминали на благајни на УНИБанка за картички издадени од други банки надомест од клиент
13.8.1 Картички издадени од други банки (бренд MasterCard и Visa) на ПОС на благајна на УНИБанка 3%

 

13.9 Надомести за сервисирање на пласмани по кредитни картички за физички лица надомест од клиент

13.9.1.

Надомест за испратена прва опомена, а неизмирени обврски

120 мкд

13.9.2.

Надомест за испратена втора опомена, а неизмирени обврски

300 мкд

13.9.3.

Надомест  за испратена опомена пред тужба за достасани, а неизмирени обврски

600 мкд

13.9.4

Надомест за активирано обезбедување поради доцнење

300 мкд

13.9.5

Надомест за активирање на меница

1.500 мкд

13.9.6

Раскинување на Договор за револвинг кредит

300 мкд

13.9.7

Администрација при задоцнето плаќање

60 мкд

ЗАБЕЛЕШКА:
1. Надомест изразен во еур се пресметува во денарска противвредност, со примена на индикативната курсна листа на НБРМ за евро/денар, на денот на пресметката
2. Годишната членарина се наплаќа месечно.
3. Без членарина за лицата кои имаат редовни месечни примања преку сметка на УНИБанка.
4. Без членарина за првата година за лицата доколку картичката им е издадена со промотивни пакети, акции или кампањи на банката без членарина.
5. Без месечен надомест за годишна членарина доколку односната картичка направи минимум 1.000 мкд/ 20.000 мкд (за Visa Gold картичка) на ПОС трансакции во трговија во тековниот месец. Ова не се однесува на MasterCard Business картички, за овие картички се применува ставката 13.3.1.
6. Годишната членарина се доспева целосно доколку клиентот побара раскинување на договорот и користењето на картичката по истекот на 45 дена од датумот на продолжување на договорот независно дали картичката е обновена или не (обновувањето на картичката поради истечен рок е предмет на друга ставка во Тарифата)
7. Доколку дојде до промена на условите за вработување за вработените во банка, престануваат да важат условите од Тарифата за вработени во банка
8. Ставка 12.1.1 б; 12.1.6 c; 12.2.1б; 12.2.6 с; 13.1.5 а, б; 13.2.5 а, б; 13.9.6 не се наплаќа доколку Договорот е склучен по иницијатива на Банката.
9. Трошокот за гаснење на кредитна картичка не се наплаќа доколку клиентот плаќа членарина