Тарифа за картично работење

Тарифа на надоместоци и провизии за физички лица
КАРТИЧКИ

 

 

МЕЃУНАРОДНИ ДЕБИТНИ КАРТИЧКИ
(Visa/Mastercard)

МЕЃУНАРОДНИ КРЕДИТНИ КАРТИЧКИ
(Visa/Mastercard)

15.1

Издавање */обновување поради истек на рок (основна/дополнителна)

без провизија

без провизија

15.2

Обновување поради губење, кражба, оштетувања на картичка или друго *

350 мкд

10 еур
15 еур - Gold продукти

15.3

ТРАНСАКЦИИ

 

 

15.3.1

Подигање готовина од банкомат на Банката / на друга банка во земјата и странство (со исклучок на картички од ставка 15.3.2) без провизија / 2 еур + 2%

3 еур + 3% / 4 еур + 3%

15.3.2

Подигање готовина од банкомат на друга банка во земјата со Mastercard Debit картичка за физички лица    50 мкд

15.3.3

Плаќање на ПОС терминал во земјата и странство

без провизија

без провизија

15.3.4

Подигање готовина на ПОС терминал
на Банката / на друга банка во земјата или странство

20 мкд / 3 еур + 3%

3,5 еур + 3% / 4 еур + 3%

15.3.5

Електронски пренос / прием на средства со картичка

50 мкд +0,2%

50 мкд +0,2%

15.4

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ

 

 

15.4.1.

Промена на дневни лимити на картичка според термински план (48 раб. часа од приемот на барањето за промена) *

200 мкд

10 еур

15.4.2.

Блокирање на картичка

без провизија

без провизија

15.4.3.

Деблокирање на картичка *

150 мкд
без провизија  -  за примател на пензија во УНИБанка

5 еур

15.4.4.

Реиздавање на ПИН-код *

200 мкд
0,25 еур - за примател на пензија во УНИБанка

200 мкд

15.4.5.

Промена на ПИН-код на банкомат
на Банката /  на друга банка

100 мкд / 200 мкд

100 мкд / 200 мкд

15.4.6.

Пренасочување на издадена картичка во експозитура на банката различна од онаа на издавање

250 мкд

250 мкд

15.4.7.

Сервисирање на задржана картичка во банкомат на УНИБанка-во термински план *

150 мкд

150 мкд

15.4.8.

Решавање на рекламација

без надомест + трошоци за оспорување на  трансакција

без надомест + трошоци за оспорување на  трансакција

15.4.9.

Враќање на неподигнати средства од банкомат на банката

300 мкд

300 мкд

 

Враќање на износ по дебитни картички  (refund )

до 10 мкд - без провизија

до 10 мкд - без провизија

15.4.10.

од 11 до 100 мкд - 10 мкд фиксно

од 11 до 100 мкд - 10 мкд фиксно

од 101 до 10.000 мкд - 50 мкд фиксно

од 101 до 10.000 мкд - 50 мкд фиксно

над 10.000 мкд - 1,2%

над 10.000 мкд - 1,2%

15.4.11.

Раскинување на договор (без претходна најава од минимум 30 дена пред истек на рок на договор)

150 мкд

300 мкд

15.4.12.

Гаснење на картичка (кај кредитни картички важи само за картички без членарина)

300 мкд

3 еур
4 еур - Gold продукти

15.4.13.

Проверка на состојба на сметка на банкомат на УНИБанка

Една проверка без провизија, 5 мкд по проверка секоја наредна проверка во месецот

20 мкд

15.4.14.

Проверка на состојба на сметка на банкомат на друга банка

30 мкд

40 мкд

15.4.15.

Пречекорување на лимит

/

10 еур

15.4.16.

Месечен надомест за УНИСМС - Известувања за авторизации со картички преку СМС
*се наплаќа по клиент по сметка со издадени картички

30 мкд

30 мкд

15.4.16.

Итност на постапки означени со *

300 мкд

650 мкд

15.5.

ГОДИШНА ЧЛАНАРИНА (се наплаќа месечно за клиенти без редовни месечни примања во УНИБанка)

 

 

15.5.1.

Основна картичка

/

30 еур
60 еур - Visa Gold
40 еур - MC Gold

15.5.2.

Основни картички во пакет

/

40 еур
50 еур - MC Gold

15.5.3.

Дополнителна картичка

/

15 еур
30 еур - Visa Gold
20 еур - MC Gold

15.5.4.

Дополнителни картички во пакет

/

20 еур
25  еур - MC Gold

 

ЗАБЕЛЕШКА:

1.

Надомест изразен во еур се пресметува во денарска противвредност, со примена на индикативната курсна листа на НБРМ за евро/денар, на денот на пресметката.

2.

Без месечен надомест за годишна членарина доколку односната картичка направи минимум 1.000 мкд/ 20.000 мкд (за Visa Gold картичка) на ПОС трансакции во трговија во тековниот месец.

3.

Годишната членарина се доспева целосно доколку клиентот побара раскинување на договорот и користењето на картичката по истекот на 45 дена од датумот на продолжување на договорот независно дали картичката е обновена или не (обновувањето на картичката поради истечен рок е предмет на друга ставка во Тарифата)

4.

Ставките за раскинување на договор и гаснење на картичка не се наплаќаат доколку Договорот за кредитни картички е склучен по иницијатива на Банката.


Тарифа на надоместоци и провизии за правни лицa

9.

МЕЃУНАРОДНИ КАРТИЧКИ

9.1

Меѓународни бизнис кредитни картичи од брендот MasterCard

9.1.1

Годишна членарина

40 еур

9.1.2

За сите останати трансакции се плаќаат такси и провизии согласно ставките за златна картичка

 

9.2

Меѓународни бизнис дебитни картички

9.2.1

Годишна членарина

600 мкд

9.2.2

Надоместок за издавање на картичка

без надомест

9.2.3

Трансакции со дебитни бизнис картички

 

а

-подигање готовина од банкомат на Банката

0,40% или мин.90 мкд

б

-подигање готовина на банкомат во земјата или странство (друга банка)

2 еур + 2%

в

-плаќање на ПОС терминал во земјата

5 мкд

г

-плаќање на ПОС терминал во странство

5 мкд

д

-подигање готовина на ПОС терминали во банката

0,40% или мин.90 мкд

ѓ

-подигање готовина на ПОС терминали на друга банка во земјата или странство

3 еур + 3%

9.2.4

Итно издавање на картички

 600 мкд

9.2.5

Обновување поради губење, кражба, оштетувања на картичка или друго *

 600 мкд

 

9.2.6

Деблокирање на картичка *

200 мкд

9.2.7

Проверка на состојба на сметка на банкомат на УНИБанка

10 мкд

9.2.8

Итност на постапки означени со *

300 мкд

9.2.9

за сите останати трансакции и услуги се плаќаат надоместоци и провизии согласно тарифата за меѓународни дебитни картички за физички лица

9.3

Надомести за користење на сервиси за информирање на клиентите за трансакции со платежни картички

 

9.3.1

Месечен надомест за користење на услугата "Информации за авторизации со банкарски картички преку СМС известувања"
*се наплаќа по клиент по сметка со издадени картички

30 мкд

 

 

9.3.2

Месечен надомест за користење на услугата "Е-мејл известување за прокнижени трансакции со платежни картички"

без надомест

 

9.3.3

Месечен надомест за извод по е-мејл за извршени трансакции со кредитни картички

без надомест

 

9.3.4

Месечен надомест за извод на шалтер во банка, за извршени трансакции со кредитни картички 

без надомест

 

9.4

Провизии од трговци

9.4.1

Провизии по трансакција, за прифаќање на платежни картички за кои банката е лиценцирана на ПОС Терминали

 

а

-за физички ПОС Терминали

процентуално по договор, минимум 5  мкд

б

-за виртуелни ПОС Терминали

по договор, минимум 5 мкд

9.5

Други провизии, трошоци и надоместоци од трговци

9.5.1.

Користење на ПОС терминал

без провизија

9.5.2.

Надомест заради оштетен/изгубен ПОС терминал

книговодствена вредност

9.5.3.

Надомест заради оштетен/изгубен адаптер за ПОС Терминал

30 еур

9.5.4

Инсталирање на ПОС терминал

без провизија

а

-итно инсталирање

без провизија

б

-инсталирање на Интернет терминал (e-commerce)

по договор

в

-месечен надомест за користење на ПОС Терминал со ГПРС комуникациска врска

200 мкд по ПОС Терминал

9.5.5.

Месечно оддржување за вПОС терминал кој нема трансакции повеќе од 3 (три) месеци (со исклучок на трговци кои согласно Договорот плаќаат месечно одржување)

300 мкд по вПОС Терминал

9.5.6.

Извод на трансакции ( различно од извод на сметка на која се евидентираат трансакциите)
-месечно и дополително по барање на трговец/продажно место

150 мкд

9.5.7.

Промена на параметар на ПОС терминал  (адреса, сметка, линк и слично)

300 мкд по трговец

9.5.8.

Промена на регистрација

15 еур

9.5.9.

Блокада на ПОС терминали

10 еур

9.5.10.

Деблокада на ПОС терминали

10 еур

9.5.11.

Затварање на ПОС терминал

1.000 мкд

9.5.12.

Рекламации

 

9.5.13.

Решавање на оспорено плаќање

до 1.000 мкд 6 еур
од 1.001 -2.000 мкд 10 еур
над 2.001 мкд 15 еур

9.5.14.

Генерирање на  VOUCHER - рекламација заради иницијално задолжување

300 мкд

9.6.

Провизии на банкомат-и и терминали на благајни на УНИБанка за картички издадени од други банки

9.6.1.

Картички издадени од други банки (бренд MasterCard и Visa) на ПОС на благајна на УНИБанка

3%

ЗАБЕЛЕШКА:

1.

 Надомест изразен во еур се пресметува во денарска противвредност, со примена на индикативната курсна листа на НБРМ за евро/денар, на денот на пресметката

2.

Годишната членарина се наплаќа месечно.