Дозволено пречекорување

ДОЗВОЛЕНО ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ ПО СМЕТКИ

 

Дозволено пречекорување, е вид на кредитна линија по која корисникот може повеќекратно да користи средства до определен кредитен лимит, кој му се става на располагање во износ поголем од тековната состојба. Дозволеното пречекорување дава можност во рамките на определен договорен рок, вратениот дел на средства да се користи повторно.
Корисник на дозволено пречекорување на трансакциска сметка може да биде секој граѓанин на Република Македонија, вработен на неопределено или определено време или пензионер, кој својата плата/пензија ја прима на трансакциска сметка во УНИБанка.
Одговор на Вашето барање за дозволено пречекорување ќе добиете за само 1 работен ден, по доставување на комплетната потребна документација.
Користењето на дозволеното пречекорување е едноставно, преку единствената трансакциска сметка, на која ќе пристигнуваат Вашите месечните приходи и која може да се користи за сите видови финансиски трансакции, како и преку дебитните картички од двата водечки бренда, Maestro и Visa Electron, кои се поврзани со истата сметка.


Износ
  • Во висина до 2 (две) месечни нето-плати / до 1 (една) месечна пензија кои пристигнуваат на сметка во Банката
Каматна стапка

Референтна каматна стапка за благајнички записи објавена од НБРМ (за период од 01.01.2020 – 30.06.2020 = 2,25%) + 8 п.п. 

Метод на пресметка Пропорционален
Рок на враќање 12 месеци со можност за продолжување.
Нaчин на користење на средствата Преку дебитни картички Maestrо и Visa Electron како и преку сите инструменти за плаќање кои ги одобрува и ги пропишува банката, а по обезбедување на бараните средства.
Обезбедување
  • Договор за одобрување дозволено пречекорување.
  • Согласност за административна забрана на плата.
  • Клиенти вработени на определено време потребно е да бидат во работен однос, во актуелната компанија, во континуитет минимум 6 месеци, при што се третираат како вработени на неопределено време. Во спротивно можат да аплицираат за дозволено пречекорување со задолжително дообезбедување од авалист (работоспособно лице, од 18 до 62 за жени/64 за мажи години старост).
Рок на одговор на барањето Во рок до 1 работен ден, од доставување на комплетна и уредно потполнета документација.
Административни трошоци за разгледување и обработка на барањето БЕЗ трошоци
Надомест за одобрување на дозволеното пречекорување БЕЗ трошоци
Предоговарање на условите 300,00 денари

За овој кредит може да аплицира секој граѓанин кој истовремено ги исполнува следните услови:
1) Да е кредитоспособно вработено физичко лице, на возраст од минимум 18 години, до максимално 64 години за мажи и 62 години за жени, во кои влегуваат навршените години на старост и периодот на дозволеното пречекорување.
2) Да е пензионер на возраст до максимално 75 години, во кои влегуваат навршените години на старост и периодот на дозволеното пречекорување.
3) Да прима плата/пензија преку сметка во УНИБанка.