univerzitetot_goce_delcev Проверка на состојба на картичка