Наменски кредит БЕЗ КАМАТА - ПЗУ СИСТИНА ОФТАЛМОЛОГИЈА Скопје

Износ на кредитот
 • До 250.000,00 денари
Каматна стапка
 • НЕМА
(Годишни стапки на вкупни трошоци)
  Рок на отплата
  • До 24 месеци
  Начин на плаќање
  •  Еднакви месечни главници (рата достасува секој 15ти во месецот)
  Обезбедување
  • Aдминистративна забрана од кредитокорисникот
  • За кредитокорисници над 70 години (вклучувајќи го периодот на отплата на кредитот) потребен е жирант
  Еднократен надомест за одобрување на кредитот
  • 0% на одобрениот износ

  Еднократен административен трошок за разгледување и обработка на барањето

  • 0 денари
  Надомест за предвремено враќање
  • НЕМА

   

  • Да е кредитоспособно физичко лице, македонски граѓанин;
  • Да е вработен во Јавна Администрација, АД или приватен сектор;
  • Да е вработен по Договор на неопределено време или на нопределено време (минимум 6 месеци) или пензионер;
  • Клиенти професионални војници се третираат како вработени на неопределено време.
  Старосна граница
  • Од 18 до 70 години, вклучувајќи го периодот за отплата на кредитот
  • За кредитокорисници над 70 години, со дополнително обезбедување – жирант
  Неопходен доход на кредитокорисникот
  1. Минимален нето доход од 9.000 МКД без вклучени дополнителни примања;
  2. Месечните задршки по основ: 
   - рати од кредити да не поминуваат 50% од декларираниот месечен доход (приходите) и 
   - рати од кредити, рати од кредитни картички (5% од искористен лимит согласно информација од последен кредитен регистар) и рати од дозволено пречекорување (месечна камата, пресметана со највисоката законски дозволена каматна стапка во моментот на анализа, од искористен лимит согласно информација од последен кредитен регистар), да не поминуваат 75% од декларираниот месечен доход (приходите).
  3. Месечните задршки по основ: 
   - рати од кредити да не поминуваат 60% од декларираниот месечен доход (приходите) и 
   - рати од кредити, рати од кредитни картички (5% од искористен лимит согласно информација од последен кредитен регистар) и рати од дозволено пречекорување (месечна камата, пресметана со највисоката законски дозволена каматна стапка во моментот на анализа, од искористен лимит согласно информација од последен кредитен регистар), да не поминуваат 80% од декларираниот месечен доход (приходите) за клиенти вработени во МО и МВР, кои земаат плата во УНИБанка.
  4. Дополнителни приходи кои можат да се документираат се земаат во предвид при оценка на кредитоспособноста на клиентот по оценка на Банката