Наменски кредит БЕЗ КАМАТА - ПРИМА МЕБЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ

Износ на кредитот
 • До 120.000,00 денари
Каматна стапка
 • НЕМА
(Годишни стапки на вкупни трошоци)
  Рок на отплата
  • До 48 месеци
  Начин на плаќање
  •  Еднакви месечни главници (рата достасува секој 15ти во месецот)
  Обезбедување
  • Aдминистративна забрана од кредитокорисникот
  Еднократен надомест за одобрување на кредитот
  • 0% на одобрениот износ

  Еднократен административен трошок за разгледување и обработка на барањето

  • 0 денари
  Надомест за предвремено враќање
  • НЕМА

   

  • Да е кредитоспособно физичко лице, македонски граѓанин;
  • Да е вработен во Јавна Администрација, АД или приватен сектор;
  • Да е вработен по Договор на неопределено време или на нопределено време (минимум 6 месеци) или пензионер;
  • Клиенти професионални војници се третираат како вработени на неопределено време.
  Старосна граница

  Од 18 до 70 години, вклучувајќи го периодот за отплата на кредитот

  Неопходен доход на кредитокорисникот
  1. Минимален нето доход од 9.000 МКД без вклучени дополнителни примања;
  2. Месечните задршки по основ: 
   - рати од кредити да не поминуваат 50% од декларираниот месечен доход (приходите) и 
   - рати од кредити, рати од кредитни картички (5% од искористен лимит согласно информација од последен кредитен регистар) и рати од дозволено пречекорување (месечна камата, пресметана со највисоката законски дозволена каматна стапка во моментот на анализа, од искористен лимит согласно информација од последен кредитен регистар), да не поминуваат 75% од декларираниот месечен доход (приходите).
  3. Месечните задршки по основ: 
   - рати од кредити да не поминуваат 60% од декларираниот месечен доход (приходите) и 
   - рати од кредити, рати од кредитни картички (5% од искористен лимит согласно информација од последен кредитен регистар) и рати од дозволено пречекорување (месечна камата, пресметана со највисоката законски дозволена каматна стапка во моментот на анализа, од искористен лимит согласно информација од последен кредитен регистар), да не поминуваат 80% од декларираниот месечен доход (приходите) за клиенти вработени во МО и МВР, кои земаат плата во УНИБанка.
  4. Дополнителни приходи кои можат да се документираат се земаат во предвид при оценка на кредитоспособноста на клиентот по оценка на Банката