Наменски кредит БЕЗ КАМАТА - Техномаркет Македонија ДООЕЛ

Износ на кредитот
 • До 120.000,00 денари
Каматна стапка
 • НЕМА
(Годишни стапки на вкупни трошоци)
  Рок на отплата
  • До 48 месеци
  Начин на плаќање
  •  Еднакви месечни главници (рата достасува секој 15ти во месецот)
  Обезбедување
  • Aдминистративна забрана од кредитокорисникот
  Еднократен надомест за одобрување на кредитот
  • 0% на одобрениот износ

  Еднократен административен трошок за разгледување и обработка на барањето

  • 0 денари
  Надомест за предвремено враќање
  • НЕМА

   


  Критериуми
  • Клиенти со возраст од минимум 18 години до максимално 70 години, вклучувајќи го периодот за отплата на кредитот.
  • Да е вработен по Договор на неопределено време или на определено време (минимум 6 месеци) или пензионер;
  • Дополнителни приходи кои можат да се документираат се земаат во предвид при оценка на кредитоспособноста на клиентите по оценка на Банката.

   

   

   


  Износ (мкд) Рок (месеци) Рата (мкд)

  30.000,00

  12

  2.500,00

  60.000,00

  24

  2.500,00

  120.000,00

  48

  2.500,00


  Пресметките за  понудените услови се по случајно одбрани комбинации во поглед на износи и рокови.