Кредит за вработени во Јавна Администрација и АД без плата во УНИБанка

Кредит за вработени во Јавна Администрација и АД без плата во УНИБанка

Износ на кредитот До 1.200.000,00 денари
Каматна стапка
 • 8,5% променлива

Едномесечна стапка за СКИБОР - просечна за периодот помеѓу две последователни утврдувања на каматните стапки (за период од 01.01.2018 – 30.06.2018=1,47%) + 7,03 п.п., но не пониска од 8,3%

 • 9,9% променлива за кредитокорисници кои немаат заверено административна забрана од работодавачот

Едномесечна стапка за СКИБОР - просечна за периодот помеѓу две последователни утврдувања на каматните стапки (за период од 01.01.2018 – 30.06.2018=1,47%) + 8,43 п.п., но не пониска од 9,70%

(Годишни стапки на вкупни трошоци)
  Метод на пресметка Пропорционален
  Рок на враќање До 95 месеци
  Начин на користење на средствата Еднократно
  Начин на плаќање Со цел семејството полесно да ги планира месечните расходи, плаќањето на кредитот се врши во еднакви месечни ануитети.
  Обезбедување

  Aдминистративна забрана од кредитокорисникот

  • До 600.000 мкд, до 95 месеци, без жирант
  • До 1.200.000 мкд, до 95 месеци, со еден жирант
  Надомест за одобрување на кредитот
  • 1% надомест за одобрување на пласман
  • 600,00 денари административен трошок за разгледување и обработка на кредитното барање
  Надомест за предвремено враќање 0% на предвреме вратената главница
  Предоговарање на условите 600,00 денари за промена на услови

   

  За овој кредит може да аплицира секој граѓанин кој истовремено ги исполнува следните услови:

  • Да е кредитоспособно физичко лице
  • Да е вработено по Договор на неопределено време со документирани месечни приходи
  • Клиенти кои се вработени на определено време може да аплицираат за кредит во следниве случаи:
   - доколку рокот на кредитот истекува пред рокот на договорот за работа
   - доколку обезбедат жирант/и, вработен/и на неопределено време
  • Клиенти професионални војници се третираат како вработени на неопределено време.
  Старосна граница

  Кредитобарателот треба да е кредитоспособно физичко лице македонски граѓанин.

  • За вработени лица од наполнети 18 до 64 години старост за мажи и 62 години старост за жени, вклучувајќи го периодот за отплата на кредитот;
  Неопходен доход на кредитокорисникот
  1. Минимален нето доход од 10.000 МКД без вклучени дополнителни примања;
  2. Месечните задршки по основ: 
   - рати од кредити да не поминуваат 50% од декларираниот месечен доход (приходите) и 
   - рати од кредити, рати од кредитни картички (5% од искористен лимит согласно информација од последен кредитен регистар) и рати од дозволено пречекорување (месечна камата, пресметана со највисоката законски дозволена каматна стапка во моментот на анализа, од искористен лимит согласно информација од последен кредитен регистар), да не поминуваат 75% од декларираниот месечен доход (приходите).
  3. Дополнителни приходи кои можат да се документираат се земаат во предвид при оценка на кредитоспособноста на клиентот по оценка на Банката

  Калкулатор за кредити
  Износ на кредитот
  Годишна каматна стапка %
  Број на рати
  Месечна рата
  *Калкулаторот е информативен.
  За точна пресметка ве молиме обратете се во најблиската експозитура