Кредит за вработени во приватен сектор со плата во УНИБанка

Кредит за вработени во приватен сектор со плата во УНИБанка

Износ на кредитот До 1.200.000,00 денари
Каматна стапка
 • 9,5% променлива

Едномесечна стапка за СКИБОР - просечна за периодот помеѓу две последователни утврдувања на каматните стапки (за период од 01.01.2018 – 30.06.2018=1,47%) + 8,03 п.п., но не пониска од 9,3%

(Годишни стапки на вкупни трошоци)
  Метод на пресметка Пропорционален
  Рок на враќање До 95 месеци
  Начин на користење на средствата Еднократно
  Начин на плаќање Со цел семејството полесно да ги планира месечните расходи, плаќањето на кредитот се врши во еднакви месечни ануитети.
  Обезбедување
  • До 300.000 мкд, до 48 месеци, без жирант
  • До 600.000 мкд, до 95 месеци, со еден жирант
  • До 1.200.000 мкд, до 95 месеци, со двајца жиранти
  Aдминистративна забрана од кредитокорисникот.
  Надомест за одобрување на кредитот
  • 2% еднократен надомест на одобрениот кредит
  • 600,00 денари административен трошок за разгледување и обработка на кредитното барање
  Надомест за предвремено враќање 0% на предвреме вратената главница
  Предоговарање на условите 600,00 денари за промена на услови

   

  За овој кредит може да аплицира секој граѓанин кој истовремено ги исполнува следните услови:

  • Да е кредитоспособно физичко лице
  • Да е вработено по Договор на неопределено време со документирани месечни приходи
  • Клиенти кои се вработени на определено време може да аплицираат за кредит во следниве случаи:
   - доколку рокот на кредитот истекува пред рокот на договорот за работа
   - доколку обезбедат жирант/и, вработен/и на неопределено време
  Старосна граница

  Кредитобарателот треба да е кредитоспособно физичко лице македонски граѓанин.

  • За вработени лица од наполнети 18 до 64 години старост за мажи и 62 години старост за жени, вклучувајќи го периодот за отплата на кредитот;
  • За вработени лица, кои ја земаат платата преку УНИБанка, од наполнети 18 до 70 години старост, вклучувајќи го периодот за отплата на кредитот, при што задолжително треба да се обезбеди:
   -минимум еден жирант, кој треба да е вработено лице од наполнети 18 до 64 години старост за мажи и 62 години старост за жени, вклучувајќи го периодот за отплата на кредитот и
   -изјава потпишана од кредитобарателот за задолжително примање на пензијата во УНИБанка.
  Неопходен доход на кредитокорисникот
  1. Минимален нето доход од 10.000 МКД без вклучени дополнителни примања;
  2. Месечните задршки по основ:
   - рати од кредити да не поминуваат 50% од декларираниот месечен доход (приходите) и
   - рати од кредити, рати од кредитни картички (5% од искористен лимит согласно информација од последен кредитен регистар) и рати од дозволено пречекорување (месечна камата, пресметана со највисоката законски дозволена каматна стапка во моментот на анализа, од искористен лимит согласно информација од последен кредитен регистар), да не поминуваат 75% од декларираниот месечен доход (приходите).
  3. Дополнителни приходи кои можат да се документираат се земаат во предвид при оценка на кредитоспособноста на клиентот по оценка на Банката

  Калкулатор за кредити
  Износ на кредитот
  Годишна каматна стапка %
  Број на рати
  Месечна рата
  *Калкулаторот е информативен.
  За точна пресметка ве молиме обратете се во најблиската експозитура