Пензионерски кредит со пензија преку УНИБанка

Износ на кредитот До 300.000,00 мкд
Рок на враќање До 60 месеци
Номинална каматна стапка

Референтна каматна стапка за благајнички записи објавена од НБРМ (за период од 01.01.2018 – 30.06.2018 = 3,25%) + 8 п.п.

(Годишни стапки на вкупни трошоци)

Метод на пресметка Пропорционален
Трошоци и провизии
  • 2% еднократна провизија на одобрениот кредит
  • 600,00 Денари за манипулативни трошоци и за разгледување на кредитното барање
Време на одобрување три работни дена
Начин на користење на средствата Еднократно
Намена на средствата Ненаменски
Пенали за предвремено враќање 0% од предвреме вратениот износ
Обезбедување
  • До 180.000 мкд – авалист кое е вработено лице или пензионер до 65 години старост (вклучувајќи го и рокот на кредитот)
  • Од 180.001 мкд до 300.000 мкд - еден жирант

 


Калкулатор за кредити
Износ на кредитот
Годишна каматна стапка %
Број на рати
Месечна рата
*Калкулаторот е информативен.
За точна пресметка ве молиме обратете се во најблиската експозитура