Електронското банкарство на УНИБанка

Виртуелна експозитура

Електронското банкарство на УНИБанка овозможува брзо, ефикасно и пред се сигурно извршување на плаќањата од Вашата сметка преку било кој компјутер приклучен на интернет. Електронските трансакции се извршуваат со употреба на најсовремени технологии за заштита на податоците и со највискоки безбедносни стандарди според светски критериуми.

Овој вид на услуга, пред се, е наменета за сите кои сакаат да бидат во чекор со најновите трендови во банкарското работење и да заштедат време и средства при извршување на банкарските работи.

Сертификатите кои УНИБанка ги издава за корисниците на електронското банкарство e-UNIBank се меѓународно признати сертификати, сертификати на КИБС, кои едновремено можат да се користат и за системот на електронско банкарство на Банката и за пријава на данокот во УЈП по електронски пат.

Упатство за користење на Виртуелната Експозитура на УНИБанка

Страна за пристап

Пет причини да се избере виртуелната експозитура на УНИБанка

 • Сигурност - УНИБанка користи најсовремени методи на заштита на информациите. Од една страна корисникот се идентификува со ПИН, а од друга страна Банката тоа го идентификува преку единствен електронски потпис. Електронските трансакции се извршуваат со употреба на најсовремени технологии за заштита на податоците и со највисоки безбедносни стандарди според светски критериуми. 
 • Брзина - Заштеда на време, се избегнува чекањето ред на шалтерите на Банката, се избегнува гужвата во сообраќајот, проблемите со паркинг место и сл.
 • Помали трошоци - Пониски провизии за извршени платни трансакции.
 • Удобност - Без да се излегува од дома или од канцеларија, од било кое место каде што се наоѓате, сигурен, брз и едноставен пристап до сите безготовински банкарски услуги во делот на платниот промет. Во реално време добивате целосна информација за прометот и состојбата на сметките. 
 • Секој може да ги користи услугите на виртуелната експозитура - Можност да го користат сите клиенти кои веќе имаат отворено сметка во Банката, како и новите клиенти на Виртуелната експозитура на УНИБанка. 

  Услугите што се нудат за правни лица

  • Безготовински плаќања со платни инструменти ПП30 и ПП50
  • Исплата на плати со користење на платен инструмент ПП53
  • Внес и реализација на налози со идна валута
  • Преглед на тековен извод
  • Преглед на изводи за минати години
  • Преглед на налози со детално следење на статусот на налогот
  • Извештај за сите приливи и одливи на сметката
  • Извештај за состојбата на сметката во секое време
  • Следење на курсни листи за тековен датум
  • Извештај за курсни листи за минати датуми

  Услугите што се нудат за физички лица

  • Безготовински плаќања со платни инструменти ПП30 и ПП50
  • Плаќање на режиски трошоци
  • Внес и реализација на налози со идна валута
  • Преглед на тековен извод
  • Преглед на изводи за минати години
  • Преглед на налози со детално следење на статусот на налогот
  • Извештај за сите приливи и одливи на сметката
  • Извештај за состојбата на сметката во секое време
  • Следење на курсни листи за тековен датум
  • Извештај за курсни листи за минати датуми

  Документи за правни лица:

  Документи за физички лица:

  Крај на прием на налози

  Налози процесирани преку КИБС :    

  14:20 часот

  Налози процесирани преку МИПС:   

  16:15 часот

  Интерни налози за плаќање:              

  17:50 часот - тековни денови; сабота 13:50 часот