Депозити со променливи каматни стапки

  • Можност за зголемување на основниот влог преку дополнително вложување се до истекот на рокот на депозитот.

 

Номинални каматни стапки на депозити на правни лица, изразени на годишно ниво.

 

Исплата на камата по истекот на рочноста
рок
По видување
/трансакциски сметки*
1 месец
3 месеци
6 месеци
12 месеци
24 месеци
36 месеци
ДЕНАРИ
0,02% 0,20% 0,50% 1,00% 1,90% 2,30% 2,60%
ЕВРА
0,02% 0,05% 0,35% 0,80% 1,20% 1,40% 1,60%
ДОЛАРИ / 0,01% 0,08% 0,13% 0,20% 0,30% 0,40%

* Каматните стапки по видување се однесуваат на салдото на трансакциски сметки и во случај на предвремено раскинување на Договорот за депозит.