Депозити со променливи каматни стапки

Депозити со променливи каматни стапки

 • Декурзивен депозит - орочете средства во денари или странска валута и сами одберете го рокот (1 , 3 , 6 , 12, 24 или 36 месеци). Каматата ја добивате по истекот на рочноста; Предности на класичното штедење: оптимален избор на орочување со широк распон на рокови и валути.
 • Депозит со месечна исплата на камата - орочете средства во денари или странска валута, одберете го рокот (3 , 6 , 12, 24 или 36 месеци) и каматата ја добивате месечно; 
  Предности на депозит со месечна исплата на камата: оптимална можност за месечни приходи од камата;
 • Можност за зголемување на основниот влог преку дополнително вложување се до истекот на рокот на депозитот.

Каматни стапки

Номинални каматни стапки на депозити на физички лица, изразени на годишно ниво.

Исплата на камата по истекот на рочноста
рок
По видување
/трансакциски сметки*
1 месец
3 месеци
6 месеци
12 месеци
24 месеци
36 месеци
ДЕНАРИ
0,02% 0,03% 0,35% 0,90% 1,90% 2,80% 3,20%
ЕВРА
0,02% 0,03% 0,13% 0,30% 0,90% 1,40% 1,70%
ДОЛАРИ
/ 0,02% 0,06% 0,09% 0,30% 0,40% 0,60%

* Каматните стапки по видување се однесуваат на салдото на трансакциски сметки и во случај на предвремено раскинување на Договорот за депозит.

 

Месечна исплата – штедење со исплата на камата секој месец
рок 3 месеци 6 месеци 12 месеци 24 месеци 36 месеци
ДЕНАРИ 0,25% 0,80% 1,80% 2,60% 3,10%
ЕВРА 0,08% 0,25% 0,80% 1,25% 1,50%
ДОЛАРИ 0,05% 0,08% 0,25% 0,35% 0,55%

Каматната стапка е променлива и се менува во зависност од промената на едномесечната стапка за СКИБОР (за орочен денарски депозит), ЕУРИБОР (за депозит во валутa евра) или ЛИБОР (за депозит во валута долари) - просечна за периодот помеѓу две последователни утврдувања на каматните стапки. Промената на каматната стапка ќе се врши на полугодишна основа.

Референтни каматни стапки важечки за период од 01.07.2017-31.12.2017г.:

 • 1M СКИБОР за валута денари: 1,54%
 • 1M ЕУРИБОР за валута евра : -0,37%
 • 1M ЛИБОР за валута долари : 0,90%

Референтни каматни стапки важечки за период од 01.01.2018-30.06.2018г.:

 • 1M СКИБОР за валута денари: 1,47%
 • 1M ЕУРИБОР за валута евра : -0,37%
 • 1M ЛИБОР за валута долари : 1,26%