Каматни стапки на УНИДепозити

Депозитни продукти

  • Декурзивен депозит - орочете средства во денари или странска валута и сами одберете го рокот (1 , 3 , 6 , 12, 24 или 36 месеци). Каматата ја добивате по истекот на рочноста; Предности на класичното штедење: оптимален избор на орочување со широк распон на рокови и валути.
  • Депозит со месечна исплата на камата - орочете средства во денари или странска валута, одберете го рокот (3 , 6 , 12, 24 или 36 месеци) и каматата ја добивате месечно; 
    Предности на депозит со месечна исплата на камата: оптимална можност за месечни приходи од камата;

Каматни стапки

Номинални каматни стапки на депозити на физички лица, изразени на годишно ниво.

Исплата на камата по истекот на рочноста
рок
По видување
/трансакциски сметки*
1 месец
3 месеци
6 месеци
12 месеци
24 месеци
36 месеци
ДЕНАРИ
0,02% 0,03% 0,35% 0,90% 1,90% 2,80% 3,20%
EUR
0,02% 0,03% 0,13% 0,30% 0,90% 1,40% 1,70%
USD
/ 0,02% 0,06% 0,09% 0,30% 0,40% 0,60%

* Каматните стапки по видување се однесуваат на салдото на трансакциски сметки и во случај на предвремено раскинување на Договорот за депозит.

 

Месечна исплата – штедење со исплата на камата секој месец
рок 3 месеци 6 месеци 12 месеци 24 месеци 36 месеци
ДЕНАРИ 0,25% 0,80% 1,80% 2,60% 3,10%
EUR 0,08% 0,25% 0,80% 1,25% 1,50%
USD 0,05% 0,08% 0,25% 0,35% 0,55%