Кредит со залог

КРЕДИТ СО ЗАЛОГ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

КРЕДИТ СО ЗАЛОГ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Доколку сакате да ги искористите вашите слободни парични средства, како обезбедување можете да се одлучите за Кредитот со залог на парични средства, кој ќе го добиете по брза и едноставна постапка за 1 ден по обезбедување на потребната документација.

Износ на кредитот

 

 • До 97% од обезбедените парични средства со Договорот за залог на парични средства, но не повеќе од висината на главницата на кредитот заедно со каматата по кредитот, за кредит во денари или евра;
 • До 90% од обезбедените парични средства со Договорот за залог на парични средства, но не повеќе од висината на главницата на кредитот заедно со каматата по кредитот, за кредит во американски долари.

 

Каматна стапка

 • До 610.000 мкд/10.000 еур/15.600 усд - 3-4 процентни поени над пасивната камата, но помала од референтна каматна стапка+8%
 • Над 610.000 мкд/10.000 еур/15.600 усд - 3 процентни поени над пасивната камата, но помала од референтна каматна стапка +8%

Референтна каматна стапка за периодот од 01.07.2017 – 31.12.2017:
-      за кредит во ЕУР/УСД едномесечен EURIBOR: -0,373%
-      за кредит во МКД референтна каматна стапка објавена од НБРМ: 3,25%

(Годишни стапки на вкупни трошоци)
  Метод на пресметка Пропорционален
  Рок на враќање Усогласен со рокот на депозитот.
  За целиот рок на враќање на кредитот средствата од депозитот се блокирани.
  Обезбедување Договор за залог на парични средства.
  Рок на одговор на барањето Во рамките на еден работен ден по обезбедување на комплетна документација.
  Провизија за управување со кредитот
  • До 610.000 мкд/10.000 еур/15.600 усд - 1% еднократна провизија на одобрениот кредит.
  • Над 610.000 мкд/10.000 еур/15.600 усд - Од 0,75% еднократна провизија на одобрениот кредит.
  • 300,00 денари за одобрен сет докумети за денарски кредити или 5,00 евра (по среден курс на НБРМ за еврото) или 6,00 долари (по среден курс на НБРМ за доларот) за денарски кредити со валутна клаузула
  Провизија за предвремено враќање 0% на предвреме вратената главница.
  Предоговарање на условите 600,00 денари за промена на услови

  Неопходни документи

   

  • Копија од личната карта на кредитобарателот/залогодавачот.
  • Копија од документот за депонираните парични средства.
  • Барање за одобрување на кредит со залог на парични средства.

   


  Калкулатор за кредити
  Износ на кредитот
  Годишна каматна стапка %
  Број на рати
  Месечна рата
  *Калкулаторот е информативен.
  За точна пресметка ве молиме обратете се во најблиската експозитура